STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ПАРЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ТАЛАНТА АРТИСТА МЮЗИКЛА
ARTICOL

Уникальность коммуникативной системы мюзикла, как особого жанра музыкального театра, определяет творческий алгоритм артиста мюзикла – весьма сложное принципиально комплексное явление, представляющее собой триединство вокально-музыкального, пластического и актерского элементов мастерства, в рамках которого осуществляется имманентный творческий процесс. Главной профессиональной характеристикой творческого алгоритма артиста мюзикла становится музыкально-интонационная феноменология «рождения» трех художественных языков мюзикла – вокально-музыкального, пластического и актерского.
Наличие парциальных способностей является определяющим в выборе артистом профессиональной жанровой специализации.
Парциальное триединство художественных языков мюзикла способно проявиться профессионально только на основе музыкальности таланта артиста. Все три проявления художественного языка мюзикла питаются первичной чувственной информацией из музыкального материала, воспринимают информацию музыкальным впечатлением и реализуют в звуке, пластике, актерской игре.
Парциальность таланта артиста мюзикла определяется природным синтезом актерских, вокально-музыкальных и пластических способностей; проявляется в профессиональном алгоритме артиста мюзикла и реализуется в имманентном творческом процессе, базовым импульсом которого является музыкальное впечатление.
Ключевые слова: артист мюзикла, музыкальность таланта, парциальные способности, профессиональный алгоритм

Unicitatea sistemului comunicativ al muzicii, ca gen special al teatrului muzical, determină algoritmul creativ al artistului muzician – fenomen foarte complex şi principial, care reprezintă trinitatea celor trei elemente muzical-artistice – vocal- instrumental, plastic şi actoricesc, prin intermediul cărora se realizează procesul creativ imanent. Trăsătura caracteristică profesională a algoritmului artistului muzician constă în fenomenologia „naşterii” celor trei limbaje artistice ale muzicii:
vocal-instrumental, plastic şi actoricesc.
Prezenţa abilităţilor parţiale este decisivă în alegerea specializării de gen profesional al unui artist.
Trinitatea parţială a limbajelor artistice ale unei opere muzicale se poate manifesta profesional numai pe baza talentului muzical al artistului. Toate cele trei manifestări ale limbajului artistic al muzicianului se alimentează din informaţia senzorială primară a materialului muzical, percepând informaţia din punct de vedere al impresiei muzicale şi implementând-o în sunet, plasticitate şi în jocul actoricesc.
Parţialitatea talentului unui artist muzician este determinată de sinteza naturală a abilităţilor actoriceşti, vocal-interpretative şi plastice ce se manifestă prin algoritmul profesional al artistului muzician şi se realizează în procesul creativ imanent,
al cărui impuls de bază este senzaţia muzicală.
Cuvinte-cheie: artist muzician, muzicalitatea talentului, abilităţi parţiale, algoritm profesional

The uniqueness of the communicative system of the musical, as a special genre of the musical theater, determines the creative algorithm of the musical artist – a very complicated fundamentally complex phenomenon, which is a trinity of vocal-musical, plastic and acting elements of skill, within which the immanent creative process is carried out. The main professional characteristic of the musical artist’s creative algorithm is the musical-intonational phenomenology of the „birth” of the three artistic languages of the musical – vocal-musical, plastic and acting.
The presence of partial abilities is a determining factor in the artist’s choice of professional genre specialization.
The partial trinity of the artistic languages of the musical can manifest itself professionally only on the basis of the artist’s musical talent. All the three manifestations of the artistic language of the musical feed on the primary sensory information from the musical material, perceive the information as a musical impression and realize it in sound, plasticity, and acting.
The partiality of the musical artist’s talent is determined by the natural synthesis of the acting, vocal-musical and plastic abilities; manifests itself in the professional algorithm of the musical artist and is realized in the immanent creative process, the basic impulse of which is the musical impression.
Keywords: musical artist, musicality of talent, partial abilities, professional algorithm