STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ARTA CORALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA LA RĂSCRUCE DE MILENII: REALITĂŢI ȘI PERSPECTIVE
ARTICOL

În articolul de faţă autoarea descrie starea actuală în care se afl ă arta corală interpretativă din Republica Moldova: situaţia demografică şi procesele socio-culturale, care infl uenţează traseul evoluţiei mişcării corale din ţara noastră; provocările societăţii contemporane, care determină schimbări de viziune, de abordare şi de redimensionare a activităţii corurilor şi dirijorilor; perspectivele artei corale naţionale şi oportunităţile, de care pot beneficia dirijorii şi colectivele corale în secolul „vitezei şi resurselor digitale”. Sunt evidenţiate beneficiile cântului vocal-coral şi formulate recomandări ce ţin de pregătirea teoretică (studiul literaturii de specialitate) şi practică a dirijorului (individual şi împreună cu formaţia corală)
Cuvinte-cheie: arta corală, cultura vocală, dirijor de cor, formaţii corale, festivaluri şi concursuri de interpretare corală

In this article, the author describes the current situation of interpretive choral art in the Republic of Moldova: the demographic situation and socio-cultural processes, which infl uence the trajectory of the choral movement evolution in our country, the challenges of the contemporary society, which lead to changes in vision, approach and resizing of the activity of choirs and conductors; the perspectives of national choral art and the opportunities that choral conductors and collectives can benefit in the century of „speed and digital resources”. The benefits of vocal-choral singing are highlighted and recommendations for theoretical training are formulated (study of specialized literature) and the practice of the conductor (individually and together with the choir).
Keywords: choral art, vocal culture, choir conductor, choirs, festivals and choral performance competitions