STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
LABORATORUL DE FOLCLOR AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ȘTIINŢIFICO-DIDACTICE
ARTICOL

Articolul prezentat se referă la activitatea Laboratorului de folclor al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, fiind realizată o retrospectivă de existenţă a acestuia şi perspectivele sale ştiinţifi co-didactice. Se cunoaşte că laboratorul are o istorie refl ectată în câteva etape de funcţionare, astăzi fi ind cunoscut ca Laboratorul de folclor cu cel mai mare număr de înregistrări din Republica Moldova. Patrimoniul cultural imaterial pe care îl deţine acesta constituie peste 16 mii de creaţii, stocate pe 1696 benzi magnetice şi fişiere audio în format digital, reprezentative pentru diverse etnii conlocuitoare din Republica Moldova. Indiscutabil, perspectivele ştiinţifico-didactice ale acestuia constituie un teren imens de cercetare, fiecare temă aşteptându-şi cercetătorul. În ultimii ani au fost întreprinse mai multe acţiuni de remaniere, laboratorul fi ind implicat în activităţi naţionale şi internaţionale.
Cuvinte-cheie: AMTAP, folclor muzical, Laborator de folclor, istorie, teze, proiecte, articole

The present article refers to the activity of the Folklore Laboratory of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, being made a retrospective of its existence and its scientifi c-didactic perspectives. It is known that the laboratory has a history reflected in several stages of operation, nowadays it is known as the Folklore Laboratory with the largest number of records in the Republic of Moldova. Its intangible cultural heritage consists of over 16 thousand creations, stored on 1696 magnetic tapes and audio fi les in digital format, representative of various cohabiting ethnic groups in the Republic of Moldova. Undoubtedly, its scientific-didactic perspectives constitute a huge fi eld of research, each subject waiting for its researcher. In recent years, several remodelling actions have been undertaken, the laboratory is involved in national and international activities
Keywords: AMTAP, musical folklore, folklore laboratory,history,theses, projects, articles