STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
THE MODERN PERSPECTIVE OF TEACHING MUSICAL FOLKLORE DISCIPLINES IN COLLEGE AND UNIVERSITY
ARTICOL

The article will consider the topical problems of teaching folk music in the middle and higher levels of vocational education on the example of the Moscow State Institute of Music named aft er A.G. Schnittke. Particular attention should be paid to the formation of a holistic view of the national traditional culture in the student. The awakening of genetic memory and awareness of ethno-identity in a modern urbanized person is carried out through the study of folk musical culture. The intangible heritage of ancestors is the foundation of Russian and foreign music. Intent attention to the traditional national musical culture is necessary for the training of professional musicians of the XXI century.
Keywords: musical folklore, ethno-identity, patriotic education, modern education

Articolul analizează problemele actuale de predare ale muzicii folclorice în colegii şi instituţii superioare de învăţământ profesional, pe baza exemplului Institutului de Stat de Muzică A.G. Schnittke din Moscova. O atenţie deosebită se acordă formării la studenţi a unei viziuni holistice asupra culturilor naţionale tradiţionale. Dezvoltarea memoriei genetice şi conştientizarea etno-identităţii unei persoane moderne, urbanizate, în sensul larg al acestui cuvânt, se realizează prin studierea culturii muzicale populare, adică a folclorului. Moştenirea spirituală a strămoşilor fi ecărui popor constituie pilonul fundamental al valorilor muzicale ale acestui popor. În cazul dat, se face referinţă atât la moştenirea culturală a poporului rus cât şi la valorile naţionale ale altor popoare. Studierea minuţioasă a culturii muzicale naţionale, în special, a folclorului şi a elementelor naţionale, este necesară pentru formarea intelectuală a viitorilor muzicieni profesionişti ai secolului XXI.
Cuvinte-cheie: folclor muzical, etno-identitate, educaţie patriotică, educaţie modernă