STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОТОТИПОВ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ
ARTICOL

В настоящей статье рассмотрены вопросы генезиса классической гитары. Автор исследует конструктивные особенности основных струнных щипковых инструментов типа гитары и их взаимосвязь с современной гитарной моделью. Вместе с тем, отмечается роль выдающихся исполнителей на шестиструнной гитаре, повлиявших на дальнейшую популяризацию инструмента.
Ключевые слова: гитара, мавританская гитара, латинская гитара, лютня, виуэла, Антонио де Торрес, Франсиско Таррега, Андрес Сеговиа

În articolul de faţă se examinează geneza chitarei clasice. Autorul studiază particularităţile constructive ale chitarei. Sunt cercetate caracteristicile de design ale principalelor instrumente cu corzi ciupite şi relaţia lor directă cu modelul modern de chitară. În acelaşi timp, se remarcă rolul interpreţilor cu renume la chitara cu şase corzi, care au infl uenţat popularizarea ulterioară a instrumentului.
Cuvinte-cheie: chitară, chitară maură, chitară latină, lăută, vihuelă, Antonio de Torres, Francisco Tárrega, Andrés Segovia

This article discusses the genesis of the classical guitar. The author investigates the design features of the main stringed plucked instruments such as the guitar and their relationship with the modern guitar model. At the same time, the role of outstanding performers on the six-string guitar, which infl uenced the further popularization of the instrument, is noted.
Keywords: guitar, Moorish guitar, Latin guitar, lute, vihuela, Antonio de Torres, Francisco Tárrega, Andrés Segovia