STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ КОРПУСА И НОГ У СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ
ARTICOL

В статье рассматривается одна из основных проблем педагогики классического танца – постановка корпуса и ног студентов без среднего профессионального хореографического образования, обучающихся в высшем учебном заведении по специальности хореограф. Автор приводит данные из литературных источников, а также наблюдения, накопленные на основе собственного опыта преподавания азов классического танца.
Ключевые слова: хореограф, постановка корпуса, постановка ног, методические пособия

Articolul pune în discuţie una dintre principalele probleme ale predării dansului clasic – poziţionarea corpului şi a picioarelor studenţilor care nu posedă cunoştinţe coregrafi ce medii de specialitate, dar care studiază disciplina coregrafi e într-o instituţie de învăţământ superior. Autorul aduce exemple din surse literare, dar şi din propria experienţă, pe baza observaţiilor acumulate în procesul de predare a dansului clasic.
Cuvinte-cheie: coregraf, poziţionarea corpului, poziţionarea picioarelor, ajutor metodologic

The article deals with one of the main problems of classical dance pedagogy – the positioning of the body and legs of students without secondary professional choreographic education, studying choreography at a higher educational institution to become choreographers by profession. The author provides data from literary sources, as well as observations accumulated on the basis of her own experience in teaching the basics of classical dance.
Keywords: choreographer, body positioning, legs setting, methodological manuals