STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ALTERNATIVA CA GEST ESTETIC
ARTICOL

Ofensiva alternativei teatrale împotriva spaţiului artistic închis în canoanele realismului din primul deceniu postcomunist se înfăptuieşte prin dimensiunea ei estetică. Atitudinile alternative, care tot mai mult îşi fac loc în landşaft ul scenic al Republicii Moldova, îndeamnă artiştii la căutarea unor noi modele de organizare a teatrelor, a unor noi modalităţi de creare a spectacolelor, la transcenderea hotarelor dintre arte, la descoperirea spaţiilor neconvenţionale de joc. Merită, însă, de subliniat că performanţele estetice ale primelor spectacole în traseul evolutiv alternativ susţin agenda politică a timpului. Revoluţia în artă şi revoluţia în societate merg în acelaşi pas, învingând cenzura artistică şi politică.
Cuvinte-cheie: alternativă, gest estetic, gest provocativ, paradigmă teatrală, formulă estetică, gramatică regizorală postmodernistă, elemente ritualice, formă sincretică

The offensive of the theatrical alternative against the closed artistic space in the canons of the realism of the first postcommunist decade is carried on through its aesthetic dimension. The alternative attitudes, which are increasingly taking place in the scenic landscape of the Republic of Moldova, urge the artists to look for new models of theater organization, new ways of creating performances, to transcend the boundaries between arts, to discover unconventional spaces for playing. It is worth noting, however, that the aesthetic performances of the first shows in the alternative evolutionary route support the political agenda of the time. The revolution in art and the revolution in society go hand in hand, overcoming the artistic and political censorship.
Keywords: alternative, aesthetic gesture, provocative gesture, theatrical paradigm, aesthetic formula, postmodernist direction grammar, ritual elements, syncretic form