STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
CONSTRUCŢII ANATOMICE LA REALIZAREA PORTRETULUI SCULPTURAL ÎN CREAŢIA LUI LAZĂR DUBINOVSCHI
ARTICOL

Primele deprinderi în domeniul anatomiei capului sculptorul Lazăr Dubinovschi (1910-1982) le asimilează la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe Dimitrie Paciurea şi Oscar Han. O influenţă decisivă asupra creaţiei sale a produs-o călătoria de scurtă durată la Paris, unde şi-a continuat studiile în atelierul lui Antoine Bourdelle, la Academia privată Grand Chomier. În 1930 este absolvent al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti. În anii 1951-1953, Lazăr Dubinovschi activează în atelierul celebrului sculptor-monumentalist Evghenii Vucetici, la Moscova. Caracteristicile anatomice în portretele realizate de sculptorul Lazăr Dubinovschi au un rol determinant în relevarea caracterului, felului de a fi al personajului. În diverse perioade, documentarismul, romantismul şi umanismul chipurilor create de sculptor au servit drept călăuză în domeniul portretului sculptural atât pentru spectator cât şi pentru colegii de breaslă. Cunoştinţele acumulate de acest sculptor în domeniul anatomiei capului i-au permis să creeze opere de rezonanţă la nivel naţional şi internaţional.
Cuvinte-cheie: construcţii anatomice, sculptură, portret, realism socialist, aspecte psihologice, documentarism, romantism, realism, diversitate stilistică

The sculptor Lazar Dubinovsky (1910-1982) received his first skills in the field of anatomy of the head at the School of Fine Arts in Bucharest, where he studied in the class of teachers as Dimitri Pachurya and Oscar Khan. A short trip to Paris had a significant impact on his work, where he continued his studies at the workshop of Antoine Bourdelle, at the Academia Grand Chaumiere. In 1930 he graduated from the School of Fine Arts in Bucharest. In 1951-1953 Lazar Dubinovsky worked in the studio of the famous monumental sculptor Eugenie Vuchetich. Anatomical constructions in the portraits created by Lazar Dubinovsky have a special place in demonstration the character and individual peculiarities of the nature. In diff erent periods, the documentary, romanticism and humanism of the images, created by him became an example of a sculptural portrait for the viewer, and for colleagues in the workshop. The knowledge acquired by the sculptor in the field of anatomy of head allowed him to create significant works on the national and international level.
Keywords: anatomical constructions, sculpture, portrait, socialist realism, psychological aspects, documentary, romanticism, realism, stylistic diversity