STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
DIMENSIUNI CONCEPTUALE ALE NOŢIUNII DE CULTURĂ ARTISTICĂ
ARTICOL

Articolul examinează dimensiunile conceptuale ale culturii artistice, prezintă elementele constitutive, funcţiile şi scopul acesteia drept fenomen social prioritar. Or, semnificaţia existenţial-antropologică a culturii artistice/artei se focalizează pe aprofundarea spiritualităţii, păstrarea veridicităţii omului, având un rol fundamental în umanizarea şi orientarea personalităţii umane. Sunt analizate dimensiunile formative ale culturii artistice şi capacitatea de a infl uenţa personalitatea umană prin particularităţile fenomenologice ale artei, prin esenţa sa simbolică şi fi lozofi că cu referire la fondul afectiv şi raţional al fiinţei umane. De asemenea, este studiată interdependenţa relaţională dintre nivelul educaţiei artistice şi abilităţile activităţii artistice, precum şi nivelul culturii artistice a societăţii/personalităţii.
Cuvinte-cheie: cultură artistică, artă, conştiinţă artistică, valori artistice, educaţie artistică

The article examines the conceptual dimensions of artistic culture, presents its constituent elements, functions and purpose as a privileged social phenomenon. As well as, the existential-anthropological signifi cance of artistic culture / art focuses on deepening spirituality, preserving the truthfulness of man, having a fundamental role in humanizing and orienting human personality. There are analyzed the formative dimensions of artistic culture and the ability to influence the human personality through the phenomenological peculiarities of art; its symbolic and philosophical essence referential to the affective and rational background of the human being; the relational interdependence between the level of artistic education and the ability of the artistic activity and respectively the level of the artistic culture of the society / personality.
Keywords: artistic culture, art, artistic consciousness, artistic values, artistic education