STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
PARTICIPAREA ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE LA PROIECTUL COMPASS ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII
ARTICOL

Formarea profesională continuă a adulţilor este una din componentele principale ale oricărei instituţii superioare de învăţământ care, la momentul actual, a devenit o prioritate la nivel global. În Republica Moldova această dimensiune la fel reprezintă un obiectiv major, fi ind considerată cea mai sigură cale de formare a competenţelor necesare pentru dezvoltare personală, socială şi profesională pe parcursul întregii vieţi. În articolul prezentat se relatează despre conceptul „învăţarea pe tot parcursul vieţii”, în general, despre evoluţia conceptului dat în Republica Moldova şi despre activităţile proiectului internaţional „Către modelul universitar european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Moldova (COMPASS)”– KA2 – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici; număr de referinţă: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
Cuvinte-cheie: Comisia Europeană, proiectul Erasmus+ COMPASS, învăţare pe tot parcursul vieţii, învăţare formală, non-formală şi informală, formare profesională

Continuing vocational training for adults is one of the main components of any higher education institution that has now become a global priority. In the Republic of Moldova, this dimension is also a major objective, being considered the safest way to develop the skills needed for personal, social and professional development throughout life. The present article reports on the concept of „Lifelong Learning”, in general, on the development of the given concept in the Republic of Moldova and on the activities of the international project „Towards European University Lifelong Learning Model in Moldova (COMPASS)”– KA2 – Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices; reference number: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
Keywords: European Commission, Erasmus+ poject COMPASS, lifelong learning, formal, non-formal and informal learning, vocational training