STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
CURRICULUM DE BAZĂ – SISTEM DE COMPETENŢE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC
ARTICOL

Prezenţa artelor în educaţie se întemeiază pe crearea unui capital cultural-artistic cu efecte pozitive asociate, urmărind beneficiile pe care arta le poate avea asupra învăţării, predării şi evaluării anumitor discipline. Curriculum de bază vine să consolideze semnifi cativ formarea competenţelor unor consumatori culturali şi a unei pieţe de capital cultural-artistic la nivel naţional. Modelarea competenţelor, la rândul său, se realizează pe tot parcursul vieţii printr-o pregătire continuă atât în cadrul unor instituţii specializate cât şi prin autoperfecţionare. Potenţialul artelor poate deveni un mijloc efectiv în cultivarea spirituală a personalităţii elevului, a culturii neamului. A educa inteligenţa spirituală înseamnă a miza pe valori, a stimula la elevi procesul de descoperire a sensului vieţii.
Cuvinte-cheie: educaţie prin artă, învăţământ artistic, învăţământ şi educaţie extraşcolară, curriculum, eficienţa educaţiei artistice

The presence of arts in education is based on the creation of cultural-artistic capital, with associated positive effects, pursuing the benefits that art can have on the learning, teaching and evaluation of certain disciplines. The basic curriculum is to significantly strengthen the training of cultural consumers and a cultural and artistic capital market at national level. Competence modeling is carried out throughout its life through continuous training, both within specialized institutions and self-refinement. The potential of arts might become a means of the spiritual cultivation of pupil’s personality, of the nation’s culture. Educating the spiritual intelligence means putting at stake the values, stimulating the process of discovering the meaning of life in pupils.
Keywords: education through arts, art fields, education and extracurricular/non formal learning activities;curriculum, high-quality artistic education