STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ESTETICA ECOLOGICĂ ȘI DIMENSIUNILE EI
ARTICOL

Interacţiunea cu natura pune din ce în ce mai multe sarcini noi, iar soluţionarea lor necesită o viziune mai largă asupra fenomenelor estetice în lumea înconjurătoare şi asupra îmbogăţirii cunoştinţelor acumulate cu noi concepte şi terminologii. Revizuirea atitudinilor, valorilor, scopurilor socio-culturale, importanţa raţionalităţii umane în raport cu natura a dus la ecologizarea conştiinţei estetice şi la apariţia esteticii ecologice, disciplină centrată pe noi arii de cunoaştere care exprimă evoluţia gândirii estetice/ecologice în timpul prezent. Abordarea specificului, sarcinilor şi preocupărilor esteticii ecologice reprezintă obiectul actualului studiu.
Cuvinte-cheie: experienţă estetică, apreciere estetică, gândirea ecologică, esteticul naturii, estetica ambientală, practica estetică

The interaction with nature poses more and more new tasks, and solving them requires a broader vision of the aesthetic phenomena in the surrounding world and the enrichment of knowledge gained with new concepts and terminology. The revision of attitudes, values, socio-cultural goals, the importance of human rationality in relation to nature has led to the ecologization of the aesthetic awareness and the emergence of ecological aesthetics, a discipline focused on new areas of knowledge that expresses the evolution of aesthetic / ecological thinking today. Addressing the specifics, tasks and concerns of ecological aesthetics is the subject of the current study.
Keywords: aesthetic experience, aesthetic appreciation, ecological thinking, nature aesthetics, environmental aesthetics, aesthetic practice