STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
PERCEPŢIA ACTULUI DE JUSTIŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
ARTICOL

În articol sunt analizate diverse aspecte ale vieţii social-economice şi juridice din Republica Moldova în contextual integrării europene. O deosebită atenţie autorul acordă funcţionalităţii instituţiilor statului şi nivelului de încredere, de percepţie a populaţiei asupra calităţii actului de justiţie, a calităţii actului de guvernare per ansamblu. Analiza efectuată relevă probleme majore care necesită a fi soluţionate din perspectiva apropierii ţării noastre de spaţiul comunitar, de aderare la Uniunea Europeană. Utilizarea amplă a rezultatelor diferitor investigaţii sociologice permit autorului de a face o analiză comparată şi în dinamică a situaţiei din domeniul justiţiei, din alte domenii de activitate.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, Acord de Asociere, integrare europeană, vector european, spaţiu comunitar, stat de drept, calitatea actului de justiţie

The article analyzes various aspects of socioeconomic and juridical life of the Republic of Moldova in the context of European integration. The author pays special attention to the functionality of state institutions and the level of trust, perception of the population regarding the quality of the act of justice, the quality of the act of government as a whole. The analysis reveals major problems that need to be solved from the perspective of bringing our country closer to the community space, to join the European Union. The extensive use of the results of different sociological investigations allows the author to make a comparative and dynamic analysis of the situation in the field of justice and other fields of activity.
Keywords: European Union, Association Agreement, european integration, european vector, community space, rule of law, quality of justice