STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.02

Духовный потенциал является одним из важнейших резервуаров опыта личности. В работе рассматривается герменевтический анализ духовного опыта в понимании текста музыкальных произведений. Автор обращает внимание на ассоциативность, которая является дополнительной информацией и связывает музыкальные сведения с индивидуальным опытом личности. В статье выделены факторы взаимодействия смысловых контекстов студента и преподавателя в процесс понимания художественного произведения, которое требует умения не только раскрыть каждую семиотическую единицу текста, но и знать принципы и их сочетания, контекст всей фразы, воспринимая её в контексте произведения. В рамках целого раскрывается значение каждого элемента художественного произведения.
В институте искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко ведутся исследования по развитию важного направления педагогической науки – педагогики духовного потенциала личности.
Ключевые слова: духовный потенциал личности, герменевтический анализ, формирование духовного опыта, понимание текста музыкальных произведений

Potenţialul spiritual este unul dintre cele mai importante rezervoare experimentale ale unei persoane. Lucrarea vizează analiza hermeneutică a experienţei spirituale în perceperea textului operelor muzicale. Autorul atrage atenţia asupra asociativităţii, care constituie o sursă suplimentară şi stabileşte legătura dintre informaţiile muzicale şi experienţa personală a individului. Articolul evidenţiază factorii de interacţiune dintre contextele semantice ale studentului şi cele ale profesorului în procesul de percepere a unei opere de artă, care necesită nu numai abilitatea de a reliefa fiecare unitate semiotică a textului, dar şi de a cunoaşte principiile şi modalităţile de combinarea acestora în cadrul unui text, precum şi coerenţa fiecărei fraze integrate în contextul lucrării. În cadrul întregului se dezvăluie sensul fiecărui element al unei opere de artă.
La Institutul de Arte al Universităţii „Boris Grinchenkodin” Kiev sunt efectuate cercetări privind dezvoltarea unui domeniu important al ştiinţei pedagogice – pedagogia potenţialului spiritual al personalităţii.
Cuvinte-cheie: potenţialul spiritual al personalităţii, analiza hermeneutică, formarea experienţei spirituale, perceperea textului operelor muzicale

Spiritual potential is one of the most important experimental reservoirs of a person. The work deals with the hermeneutic analysis of the spiritual experience in perceiving the text of musical works. The author draws attention to associativity, which constitutes an additional source and establishes the connection between the musical information and the personal experience of the individual. The article highlights the factors of interaction between the semantic contexts of the student and those of the teacher in the process of perceiving a work of art, which requires not only the ability to highlight each semiotic unit of the text, but also to know the principles and ways of combining them within a text, as well as the coherence of each phrase integrated in the context of the work. Within the whole, the meaning of each element of a work of art is revealed.
At the Institute of Arts of the ”Boris Grinchenko” University in Kyiv, research is conducted on the development of an important field of pedagogical science – the pedagogy of the spiritual potential of the personality.
Keywords: spiritual potential of the personality, hermeneutic analysis, formation of spiritual experience, perception of the text of musical works