STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
ПАРТИЯ ФИЛИППА ИЗ ДОН КАРЛОСА ДЖ. ВЕРДИ В ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.06

История интерпретации партии Филиппа из оперы «Дон Карлос» Дж. Верди знает немало ярких примеров.
Основываясь на аудио- и видеозаписях разных лет, авторы попытались рассмотреть достойнейшие из них, применив метод исполнительского сравнительного анализа. Это – трактовки роли у русских певцов Ф. Шаляпина, Е. Нестеренко, И. Абдразакова, а также у болгарских басов – Б. Христова и Н. Гяурова.
Ключевые слова: опера «Дон Карлос», Дж. Верди, бас, интерпретация, запись, анализ

Istoria interpretării partidei lui Philip din opera „Don Carlos” de G. Verdi cunoaşte mai multe exemple strălucite. Bazându-se pe înregistrările audio şi video din diferite perioade, autorii au încercat să le scoată în vileag pe cele mai reuşite, folosind metoda analizei interpretativ-comparative. Acestea sunt interpretări ale rolului de către cântăreţii ruşi F. Şaliapin, E. Nesterenko, I. Abdrazakov, dar şi de către basiştii bulgari B. Hristov şi N. Ghiaurov.
Cuvinte-cheie: opera „Don Carlos”, G. Verdi, bas, interpretare, înregistrare, analiză

The history of the performance of the part of Philip in the opera “Don Carlos” by G. Verdi knows several vivid examples.
Based on audio and video recordings of different years, the authors tried to identify the most significant of them by applying the method of comparative analysis. These are interpretations of the role by the Russian singers F. Shaliapin, E. Nesterenko, I. Abdrazakov, also by the Bulgarian basses B. Hristov and N. Ghiaurov.
Keywords: opera “Don Carlos”, G. Verdi, bass, interpretation, recording, analysis