STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
СООТНОШЕНИЕ ПАРТИИ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО В ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ Ф. ШУБЕРТА
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.09

В статье анализируются историко-культурные предпосылки достижений Ф. Шуберта в области камерно-вокальной музыки, в частности, в соотношении вокальной и фортепианной партий. Речь идет о том, что базой шубертовских Lied являются традиции народных немецких и австрийских песен, творчество миннезингеров, мейстерзингеров, композиторов предшественников. Опорой на фольклор обусловлены ладоинтонационные, ритмические и структурные закономерности песен Шуберта. Влияние мастеров миннезанга и мейстерзанга ощущается в стройности и логичности шубертовского формообразования. Наследие Моцарта и Бетховена особенно близко к романтическим достижениям Шуберта. В камерно-вокальной музыке этих венских классиков используются различные типы соотношения вокальной и инструментальной партий: преобладает сопровождение по принципам генерал-баса, но уже встречаются примеры относительной самостоятельности партий ансамбля. Появляются инструментальные вступления, заключения, проигрыши. Фактура разнообразится по типам изложения, в ней встречается имитация звуков природы.
Ключевые слова: Бетховен, вокальная партия, Lied, Моцарт, фортепианная партия, Шуберт

Acest articol analizează fundalul istoric şi cultural al realizărilor lui F. Schubert în domeniul muzicii vocale de cameră, în special, în raportul dintre partidele vocale şi ale pianului. Vorbim despre faptul că la baza Liedului schubertian se află tradiţiile cântecelor populare germane şi austriece, opera minnesingerilor, meistersingerilor, compozitorilor predecesori. Baza de folclor determină intonaţia, modelele ritmice şi structurale ale cântecelor lui Schubert. Influenţa maeştrilor minnesangului şi meistersangului se simte în armonia şi logica componistică a geniului austriac. Moştenirea lui Mozart şi Beethoven este deosebit de aproape de realizările romantice ale lui Schubert. În muzica vocal-camerală a acestor clasici vienezi se folosesc diferite tipuri de corelaţii între partidele vocale şi instrumentale: predomină acompaniamentul după principiile basului general, dar există deja exemple de independenţă relativă a partidelor ansamblului. Apar introduceri, concluzii şi interludii instrumentale. Factura partidei pianului este diversificată după tipurile de prezentare şi conţine o imitaţie a sunetelor naturii.
Cuvinte-cheie: Beethoven, ciclu vocal, Lied, Mozart, partida pianului, partida vocală, Schubert

This article analyzes the historical and cultural background of F. Schubert’s achievements in the field of chamber vocal music, in particular, in correlation with the vocal and piano parts. We are talking about the fact that the basis of Schubert’s Lied are the traditions of German and Austrian folk songs, the work of minnesingers, meistersingers, predecessor composers. Reliance on folklore determines the intonation, the rhythmic and structural patterns of Schubert’s songs. The influence of the masters of minnesang and meistersang is felt in the harmony and composition logic of the Austrian genius. The legacy of Mozart and Beethoven is especially close to the romantic achievements of Schubert. In the chamber-vocal music of these Viennese classics are used different types of correlation between the vocal and instrumental music scores: accompaniment prevails according to the principles of the general bass, but there are already some examples of relative independence of the music score ensemble. There appear instrumental introductions, conclusions, interludes. The texture of the piano part is diversified according to the types of presentation, and contains an imitation of the sounds of nature.
Keywords: Beethoven, vocal cycle, Lied, Mozart, piano part, vocal part, Schubert