STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
STILURI MUZICALE DE TRADIŢIE BIZANTINĂ DIN VESTUL ŞI SUD-VESTUL ROMÂNIEI REFLECTATE ÎN LUCRAREA ANASTASIMATAR ARĂDEAN
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.01

Muzica de tradiţie bizantină din vestul şi sud-vestul României a fost o muzică colectivă, perpetuată pe cale orală asemenea folclorului, o muzică în care nu s-au evidenţiat compozitori, aşa precum s-a întâmplat în cultura muzicală ortodoxă din Moldova, Muntenia şi Oltenia. În aceste zone, printr-un proces îndelungat de enclavizare care a durat câteva secole, s-au format stiluri muzicale regionale de tradiţie bizantină, rezultate din inter-influenţa muzicii bizantine cu folclorul şi cultura muzicală occidentală impusă prin şcoală. Unul dintre aceste stiluri subzonale din sud-vestul României este stilul conservat în zona Aradului, fixat pe partituri de dascălul de şcoală bisericească Trifon Lugojan în diverse soluţii, mai mult sau mai puţin adecvate, de notare muzicală. Volumul realizat de subsemnata, intitulat Anastasimatar arădean, publicat în anul 2021 la Editura Eurostampa din Timişoara, are la bază selecţia repertorială pe criterii de reprezentativitate ale stilului muzical bisericesc de tradiţie bizantină din zona Aradului, efectuată în urma analizei antologiilor de muzică bisericească realizată de Trifon Lugojan. În premieră absolută pentru zona sud-vestică a ţării, notarea muzicală a stilului arădean se face şi prin transcrierea pe notaţia muzicală psaltică uzuală în Biserica Ortodoxă Română, cântările fiind redate în două sisteme paralele de notaţie muzicală – psaltic şi occidental.
Cuvinte-cheie: stil bizantin, anastasimatar, glas

The traditional Byzantine music of western and southwestern Romania was a collective music, orally perpetuated as the folklore, a music in which no composers stood out, as they stood out in the orthodox musical culture of Moldova, Muntenia and Oltenia. Regional musical styles of Byzantine tradition were formed in these areas, through a long process of enclavisation for centuries. They are the result of the inter-influence of Byzantine music with the folklore and with the Western music culture imposed through the school. One of these sub-zonal styles from southwestern Romania is the style preserved in the Arad area, fixed on scores by the church school teacher Trifon Lugojan. Our present volume, entitled Anastasimatar arădean2, published in 2021 at Eurostampa Publishing House in Timişoara, is based on the repertory selection on criteria of representativeness of the church musical style of Byzantine tradition in the Arad area, made after the analysis of the anthologies of church music written by Trifon Lugojan. For the first time in the south-west of the country, the musical notation of the Arad style is also made by transcribing in the usual psaltic musical notation in the Romanian Orthodox Church, the songs being written in two parallel systems of musical notation – psaltic and western.
Keywords: style Byzantine, anastasimatar, mode