STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
TEATRUL DE OPERĂ CONTEMPORAN: ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.07

Dezvoltarea tehnologiilor, a mass-media, schimbările radicale produse în mentalitatea oamenilor şi a modului de percepţie a realităţii în contemporaneitate, noile tendinţe în domeniul muzicii, genurile moderne pop-rock ş.a. au marcat profund teatrul liric. Opera îşi lărgeşte treptat sfera strictă a muzicii academice cu un public, în mare parte, omogen, deplasându-se în albia spectacolelor de interferenţă academic – de masă, iar datorită unor noi viziuni regizorale şi interpretative, fiind ţinta
unui public mult mai larg, unui public eterogen sub aspectul cunoştinţelor în domeniu, al preferinţelor muzicale, al vârstei şi chiar al nivelului de cultură şi al normelor etico-morale.
Cuvinte-cheie: operă, spectacol contemporan, interpretare, cântăreţi, public, tratare regizorală, tehnologii moderne

The development of technologies, media, the radical changes produced in the mentality of people and the way of perception of reality in the contemporary times, the new trends in the field of music, the modern pop-rock genres, etc have deeply marked the lyrical theater. The opera gradually expands its strict sphere of academic music with a largely homogeneous audience, moving into the sphere of academic-mass interference performances and being the target, thanks to new directorial
and interpretive visions, to a much wider audience, a heterogeneous audience. in terms of knowledge in the field, musical preferences, age and even the level of culture and ethical and moral norms.
Keywords: opera, contemporary performance, interpretation, singers, audience, directing, modern technology