STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
THE MUSICAL-POETIC WORLD OF GUSTAV MAHLER’S EARLY CHAMBER-VOCAL CYCLES
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.05

The relevance of the paper is in the target setting of the early vocal creative work of Gustav Mahler, an outstanding Austrian composer – the Cycle of Songs to Josephine Poisl, Fourteen Songs and Romances from Youth, Songs of a Wayfarer. This study is focused on exploring the early chamber-vocal cycles of G. Mahler in terms of style and musical theme features. The said topic has not yet been an object of a separate study. It was partly covered by such musicologists as I. Barsova, I. Leopa, D. Mitchell, Z. Roman, who studied the genesis and interaction issues of the word and music in the above-mentioned chamber-vocal cycles by G. Mahler. The research methodology is based on biographical, historical-cultural, system-analytical and comparative methods.
Keywords: Gustav Mahler, chamber- vocal cycle, musical style and poetics, Fourteen Songs and Romances from Youth, Songs of a Wayfarer

Relevanţa lucrării constă în stabilirea obiectivului de a studia creaţia vocală timpurie a lui Gustav Mahler, remarcabil compozitor austriac – Ciclul de cântece pentru Josephine Poisl, Paisprezece cântece şi romanţe din tinereţe, Cântecele unui călător. Acest studiu se concentrează pe explorarea ciclurilor vocal-camerale timpurii ale lui G. Mahler din punct de vedere al stilului şi temelor muzicale. Această tematică nu a făcut încă obiectul unui studiu separat. Ea a fost parţial cercetată de muzicologii I. Barsova, I. Leopa, D. Mitchell, Z. Roman, care au studiat geneza şi problemele de interacţiune dintre cuvânt şi muzică în ciclurile cameral-vocale ale lui G. Mahler menţionate mai sus. Metodologia de cercetare se bazează pe metode biografice, istorico-culturale, sistematico-analitice şi comparative.
Cuvinte-cheie: Gustav Mahler, ciclu vocal-cameral, stilistică şi poetică muzicală, Paisprezece cântece şi romanţe din tinereţe, Cântecele unui ucenic călător