STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
IMPACTUL PERCEPTIV VIZUAL AL OPEREI DE ARTĂ MONUMENTALĂ MOZAICALĂ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.23

Autorul abordează din punct de vedere ştiinţific metodologiile şi tehnicile aplicate la demontarea-remontarea mozaiculuişi a altor opere de artă de acest gen. În acest context, autorul subliniază impactul perceptiv vizual produs în urma reamplasării panoului din mozaic „Arta (Atributele artei)”, realizat de Mihail Burea (1972) pe faţada clădirii din strada Kiev, nr.7 din Chişinău (fostul Palat de Cultură al Sindicatelor, sectorul Râşcani).
Cuvinte-cheie: impact perceptiv vizual, panou mozaical, operă de artă, metodă gestaltistă

The author approaches from a scientific point of view the methodologies and techniques applied to disassemble-reassemble the mosaic, as well as other works of art of this kind. In this context, he emphasizes the visual perceptual impact produced after the relocation of the mosaic panel “Art (Art Attributes)”, made by Mihail Burea (1972) on the facade of the building from Kyiv Street, No. 7, Chisinau (former Palace of Culture of Trade Unions, Rascani sector).
Keywords: visual perceptual impact, mosaic panel, work of art, gestalt method