STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
INSTRUIREA ON-LINE: AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.26

Pandemia COVID-19 a influenţat asupra tuturor domeniilor de activitate umană, inclusiv şi asupra procesului de instruire. În mod urgent s-a recurs la forme de instruire care exclud contactul direct dintre indivizi. Astfel, în instituţiile superioare s-a trecut la instruirea on-line. În acest articol încercăm să identificăm avantajele şi dezavantajele acestei forme de instruire în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Cuvinte-cheie: instruire on-line, forme de instruire, conferinţă, prelegere, suport de curs, feed-back, legătura inversă

The COVID-19 pandemic has influenced all areas of human activity, including the training process. We urgently resorted to forms of training that exclude direct contact between individuals. Thus, higher institutions switched to online training. In this article, we try to identify the advantages and disadvantages of this form of training within the Academy of Music, Theater and Fine Arts.
Keywords: online training, forms of training, conference, lecture, course support, feed-back, reverse link