STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
PIANO TRIO IN THE COMPOSERS’ CREATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.13

The chamber- instrumental ensemble is one of the oldest types of instrumental ensembles in music art, having a rich history. It is vividly represented in the composers’ creative work of different epochs, national schools and styles, ranging from European baroque to modern music. Regarding the whole variety of instrumental compositions in chamber music, the piano chamber-instrumental ensemble occupies the first place, thus, one of the most popular genres of chamber-instrumental ensemble can be considered the piano trio genre.
In the present article, the evolution of Moldovan chamber instrumental music in the context of the formation of the Moldovan school of composition is studied. Also is given a brief review of musicological, methodological and reference literature, to some extent affecting the investigating issues of musical art. The methodological basis of the present article was the works written by the Moldovan musicologists of the Soviet period (A. Abramovici, S. Lobel, L. Axionova, I. Miliutina, E. Cletinici, etc.), works that appeared during the last three decades (E. Mironenco, I.Ciobanu-Suhomlin, S.Ţircunova, N. Cozlova, A.Lapicus, Iu. Mahovici, N. Chiciuc), as well as the works of young scientists who study the performance aspects of the piano trio written by the Moldovan composers (N. Costicova, N. Djalilova).
Keywords: piano trio, chamber-instrumental ensemble, composers’ creation of the Republic of Moldova

Ansamblul instrumental de cameră este unul dintre cele mai vechi tipuri de compoziţii din arta muzicală instrumentală, cu o bogată istorie. Este reprezentat în mod viu în lucrările compozitorilor din diferite epoci, şcoli şi stiluri naţionale – de la barocul European la muzica modernă. Cu toată varietatea compoziţiilor instrumentale camerale, ansamblul cu pian se află pe primul rând. Unul dintre cele mai populare genuri de ansamblu instrumental de cameră este genul trioului de pian.
În acest articol se studiază evoluţia muzicii instrumentale de cameră moldoveneşti privită în contextul formării şcolii moldoveneşti de compoziţie. Baza metodologică a lucrării în cauză au constituit lucrările muzicologilor moldoveni din perioada sovietică (A. Abramovici, S. Lobel, L. Axionova, I. Miliutina, E. Cletinici, etc.), lucrările apărute în ultimele trei decenii (E. Mironenco, I.Ciobanu-Suhomlin, S. Ţircunova, N. Cozlova, A.Lapicus, Iu. Mahovici, N. Chiciuc), precum şi lucrările
tinerilor cercetători care studiază aspecte interpretative ale trioului cu pian semnate de compozitori din Republica Moldova
(N. Costicova, N. Djalilova).
Cuvinte-cheie: pian trio, ansamblu instrumental de cameră, creaţia componistică a Republicii Moldova