STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (29), 2016

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (29), 2016

REVISTA
Nr. 2 29, 2016
Cuprins
CREAŢIA CORALĂ ROMÂNEASCĂ DE ESENŢĂ FOLCLORICĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SEC.XX: DIRECŢII ȘI PERSPECTIVE
ARTICOL

Prezentul articol este consacrat identifi cării căilor de evoluţie ale muzicii corale românești din prima jumătate a secolului XX. În acest sens, autoarea evidenţiază direcţiile componistice din această perioadă, figuri reprezentative de compozitori, spectrul genuistic și tematic, dar și modalităţile de valorifi care ale folclorului muzical autentic. Astfel, în obiectivul autoarei se afl ă realizările compozitorilor Dumitru G. Kiriac, Gheorghe Cucu (care au cultivat genul coral în forme miniaturale) și ale compozitorilor Ioan D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Marţian Negrea (care au conceput o creaţie corală variată prin utilizarea unor procedee armonice moderne: poliritmie, moduri cromatice, armonizări bazate pe secunde, cvarte suprapuse). Deși infl uenţaţi puternic de curentele artistice „în vogă” ale muzicii universale, compozitorii români din această perioadă s-au afi liat, din ce în ce mai mult, adepţilor creării „în stil” sau „în caracter popular”.
Cuvinte-cheie: stil contrapunctic, armonie modală, diatonism, politonalism, moduri cromatice, ritmică asimetrică, scriitură vocală

This article is dedicated to identifying ways of development of Romanian choral music from the fi rst half of the twentieth century. In this regard, the author highlights the composition directions of this period, representative composers, the genre and thematic spectrum, and the ways of capitalizing authentic folk music. Th us, the author’s aim is to underline the achievements of composers, such as Dumitru G. Kiriac, Gheorghe Cucu (who cultivated the choral genre in miniature forms) and of composers Ioan D. Chirescu, Dimitrie Cuclin, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Marţian Negrea (who conceived a varied choral creation by using modern harmonic methods: polyrhythm, colour modes, harmonization based on seconds, stacked fourths). Although strongly infl uenced by artistic currents „in vogue” of universal music, the Romanian composers of this period got more and more affi liated to those followers who created „in the style” or „in popular character”.
Keywords: counterpoint style, modal harmony, diatonism, polytonalism, colour modes, asymmetrical rhythm, vocal writing

Cultura muzicală românească, alimentată în secolul XIX din muzica romantică și din reminiscenţele clasicismului întârziat, a asimilat, la începutul secolului XX, elemente stilistice din mai multe curente artistice. Astfel, în perioada interbelică, infl uenţele străine s-au manifestat din trei direcţii: Franţa, Germania și Italia. Pe de o parte, compozitorii care au studiat la Paris, au fost, fără îndoială, infl uenţaţi de stilul impresionist și neoclasic, susţinut de d’Indy, promotor activ al cultului pentru Bach, Beethoven, Wagner, Franck. Stimulaţi de d’Indy, muzicienii români din această perioadă au optat pentru păstrarea specifi cului naţional prin utilizarea formulelor folclorice.

Pe de altă parte, compozitorii care au studiat în Germania, și-au însușit, în creaţia lor, tehnici de compoziţie consistente, caracterizate prin severitate în organizarea polifonică a discursului muzical, austeritate în colorit și densitate în expresie. Sinteza realizată de George Enescu, „ca și diversele soluţii, în acest sens, găsite de reprezentanţii școlii românești de compoziţie din perioada aceasta, au contribuit la integrarea muzicii românești în circuitul modern al muzicii universale” [1, p. 286-287]. Astfel, genul muzicii corale este genul predilect al compozitorilor din prima jumătate a secolului XX, prin intermediul căruia au contribuit generos la afi rmarea școlii muzicale românești, a trăsăturilor ei stilistice.
În opinia dirijorului Nicolae Gâscă [1, p. 287], în perioada interbelică s-au conturat trei direcţii principale în privinţa modalităţilor de scriitură:

1. Continuarea și adâncirea drumului trasat de D. G. Kiriac și Gh. Cucu de către Ioan D. Chirescu și S. Drăgoi.

2. Tendinţe neoromantice, prin îmbinarea mijloacelor de expresie specifi ce epocii romantice cu elemente melodice ale muzicii populare românești, prezente în creaţiile lui I. Bohociu, T. Brediceanu, A. Bena, A. Zirra, G. Galinescu, Ș. Popescu, I.C. Danielescu, I. Croitoru, C. Baciu, D. Pop, S. Nicolescu, M. Bârcă, I. Borgovan, N. Oancea.

3. Sinteza realizată între modalismul cântecului popular, cromatismul neoromantic, politonalismul și polifonismul neoclasic, coloritul impresionist de către G. Enescu, D. Cuclin, M. Jora, M. Negrea.

Luând în consideraţie aceste delimitări, dar și evenimentele de care a fost marcată cultura muzicală românească din prima jumătate a secolului XX, vom încerca, în cele ce urmează, să evidenţiem măsura în care cei mai reprezentativi compozitori de muzică corală s-au condus de tradiţie și gradul de „noutate” cu care s-au impus pe fi rmamentul artei corale naţionale din această perioadă.

Așadar, într-un prim-cadru, se situează Dumitru G. Kiriac (1866-1928), care s-a dedicat genului artei corale prin cercetarea profundă a specifi cului modal al folclorului românesc. Chiar dacă a studiat la Paris cu Vincent d’Indy, fi ind puternic infl uenţat de impresionismul francez, de armoniile wagneriene în vogă sau de farmecul modurilor gregoriene, D.G. Kiriac nu a preluat nici un procedeu caracteristic curentelor existente. Insistenţa sa în cercetarea și valorifi carea folclorului a constituit un exemplu pentru compozitorii deceniilor următoare.

Creaţia corală a lui Dumitru G. Kiriac cuprinde un repertoriu vast de coruri patriotice, prelucrări și cântece compuse în spiritul melodiilor populare și lucrări religioase, dedicate formaţiilor corale de adulţi și de copii. Remarcăm activitatea lui Dumitru G. Kiriac, susţinută la pupitrul Capelei Corale Române din Paris, prin intermediul căreia a reușit să propage muzica corală românească. Secerișul, Morarul, Fata și cucul, Am umblat pădurile, Hi, hai, murgule, hai sunt mici nestemate muzicale, care au deschis căi noi în muzica românească. În ultima dintre ele, identifi căm mai multe trăsături distincte, printre care, melodismul (care se deapănă într-un lirism fl uid, modulând de la ionic la eolic), planul intonaţional (care se divizează în trei idei în deplină conexiune), ritmica alternativă și variată. Referindu-se la starea de spirit a acestui cântec, compozitorul Ștefan Niculescu a remarcat asemănarea lui cu „tonul de confesiune al muzicii enesciene” [2]. Ideile inovatoare ale lui Dumitru G. Kiriac (în sfera exploatării modalismului și a extinderii spectrului tonal în creaţia corală românească) au fost apreciate cu multă sinceritate de Béla Bartók și de George Enescu, care și-au exprimat admiraţia pentru stilul inconfundabil și măiestria inegalabilă a acestui clasic al muzicii românești.

Un alt reprezentant al culturii muzicale românești, Gheorghe Cucu (1882-1932), a contribuit semnifi cativ la evoluţia stilistică a genului muzicii corale de la sfârșitul secolului XIX și din prima jumătate a secolului XX. Astfel, creaţiile sale pentru cor se remarcă prin bogăţie tematică și fantezie creatoare, în unele dintre ele, compozitorul utilizând și forme specifi ce muzicii instrumentale: tema cu variaţiuni, liedul cu elemente de sonată, rondo-ul (Unde mergi tu, roască-broască? – temă cu variaţiuni, asemeni unei passacaglii mai libere, Cetină, cetioară – o sinteză inedită a formei de sonată și a temei cu variaţiuni, Dor de primăvară – cu caracteristici de ritornella).

Creaţia corală a lui Gheorghe Cucu cuprinde coruri pe voci egale (de copii, de femei sau de bărbaţi), în care elementele melismatice ale muzicii populare sunt vădite: Cântec pentru copilași și Floricică galbenă, concepute în stil polifonic, sugerând paralelismul sol major-mi minor natural sau Trandafi r frumos și Frunză verde poamă neagră, scrise în mod eolic și în ritm parlando-rubato. Una dintre pie- sele reușite ale compozitorului este Coroană de vișinel (pentru voci egale), în care se remarcă melodica caldă cu intonaţii senine și arhitectura mult mai complexă. Prima secţiune a piesei se axează pe forma refren-cuplet, similară vechiului rondo popular francez (a, b, a¹, b¹, a¹, b²), cea de a doua relevă forma unui canon la 3 voci, expus într-o polifonie densă, iar revenirea schiţează o formă de sonată (AB – tonalitatea dominantei, AB¹ – tonalitatea tonicii).

Printr-o sensibilitate aparte se impun piesele Doina (cu o linie melodică modală – mod mixolidic – și polifonie transparentă, în special, la vocile interioare) și Mărioara (cu soluţii armonice izbutite, potrivite unei melodici rafi nate), ambele concepute pentru cor bărbătesc. Remarcăm, de asemenea, corul Haz de necaz, un rondo amplu de tip beethovenian, transpus efi cient pe melodia populară cu același nume, în care compozitorul a îmbinat cântecul popular românesc cu unele elemente ale formelor muzicii cultice universale. Diversitatea discursului muzical al acestei piese se datorează contrastelor de caractere, varietăţii ritmice și de tempo, caracterului modulant al temei iniţiale, canonului din ideea secundă, sonorităţilor staccato.

Rezumând cele expuse mai sus, constatăm că muzica corală a lui Gheorghe Cucu evidenţiază urmă- toarele particularităţi: melodica generoasă cu infl exiuni modale (încadrată de cele mai multe ori, ca și la Ion Vidu sau la alţi înaintași, în modurile de tip occidental, în major-minor); modul eolic, larg utilizat în piesele cu caracter melancolic, ritmica simetrică a clasicilor occidentali, formele muzicii de cameră și simfonice, introduse în discursul coral. Doru Popovici consideră că forma de sonată, utilizată de Gheorghe Cucu, este asemănătoare cu cea a fi ilor lui J. S. Bach, ai lui J. Haydn și ai lui W. A. Mozart, iar rondoul este o prelucrare a rondo-ului beethovenian. Gheorghe Cucu a fost „unul dintre primii compozitori români care și-a dat seama de rolul imens pe care îl joacă polifonia în prelucrarea cântecului popular și în această privinţă poate fi considerat ca un deschizător de noi drumuri” [3, p. 99].

Compozitorii care i-au urmat pe Dumitru G. Kiriac, Ion Vidu sau Gheorghe Cucu au înţeles importanţa folclorului și au rămas fi deli acestei „surse” pe parcursul întregii lor cariere artistice. Creaţia acestor trei clasici ai muzicii corale, după cum afi rma Octavian Lazăr Cosma, „marchează un salt pe linia purifi cării expresiei de elemente eterogene, pe linia cristalizării limbii muzicale corale naţionale” [4, p. 230]. În paralel cu interesul deosebit pentru folclorul autentic românesc, unii dintre compozitorii acestei perioade au luat în obiectiv și muzica populară orășenească. Acest fi lon a fost reprezentat, mai ales, de Mihail Jora și Paul Constantinescu, care au implicat intens melodismul ţărănesc în creaţiile lor în scopul lărgirii diapazonului expresiv.

Dacă Dumitru G. Kiriac, Ion Vidu, Gheorghe Cucu au cultivat genul coral în forme miniaturale, compozitorii Ioan D. Chirescu, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Marţian Negrea, începând cu cel de-al treilea deceniu, au oferit o creaţie corală variată și lărgită prin contactul compozitorilor cu forme instrumentale, cu procedee armonice preluate creator din fondul unor curente artistice afi rmate în acea epocă: poliritmie, moduri cromatice, polimetrie, armonizări bazate pe secunde, cvarte suprapuse. Contrar vicisitudinilor vremurilor, mulţi compozitori, deși infl uenţaţi adânc de curentele la „modă” ale muzicii universale, nu au neglijat fondul autentic popular. Dimpotrivă, ei s-au afi liat, din ce în ce mai mult, adepţilor creării „în stil” sau „în caracter popular”.

Un concept inedit, în acest context, a fost elaborat și dezvoltat de George Enescu, care a stat în fruntea școlii naţionale românești și care a orientat generaţiile ulterioare de compozitori spre valorifi carea rădăcinilor multiseculare ale folclorului autentic românesc. Modalitatea lansată de George Enescu a fost preluată individual și inventiv și s-a soldat cu apariţia unei creaţii muzicale (atât corale cât și instrumentale) cu un spectru sonor și tematic divers. Stilul enescian denotă trăsături excepţionale: melodismul este generos, discret ornamentat și plin de fantezie inventivă, iar modalismul se ramifi că în două direcţii – diatonic și cromatic – care alternează în funcţie de discursul muzical și de modalităţile de elaborare ale traseelor sonore.

Unul dintre compozitorii reprezentativi din această perioadă a fost Ioan D. Chirescu (1889-1980), care, încă de la începutul carierei sale, s-a situat pe linia preconizată de Dumitru G. Kiriac, valorifi când folclorul românesc prin utilizarea citatului, ca atare, sau a creării „în stil popular”. Este recunoscută contribuţia sa în dezvoltarea repertoriului coral școlar: piese pentru două și trei voci egale a cappella, coruri populare sau în stil popular pentru voci egale a cappella și coruri pentru două și trei voci egale cu acompaniament de pian.

Printre cele mai interesante coruri, scrise în stil popular pentru voci egale a cappella, amintim: În livada lui Ion, Cântecul cucului și Lunca mea. Ultima dintre ele, Lunca mea, este cea mai reușită prelucrare folclorică a autorului prin concepţia modală și scriitura polifonică complexă (septima mixolidică este prezentă în secţiunea centrală, iar modulaţia izbutită spre mi este realizată în codă). Dintre corurile mixte ale lui Ioan D. Chirescu, menţionăm: Dor, doruleţule! (foarte populară și mult interpretată, elaborată într-un paralelism armonic major-minor, pe de-o parte și într-o expunere tematică alternativă, pe de altă parte), Mândră, mândruliţa mea (cu sonorităţi bogate), La Tismana-ntr-o grădină (cu ingenioase soluţii polifonice, subliniindu-se aspectul modal al cântecului românesc), Mărioară păr gălbui (cu imitaţii polifonice sugestive) ș.a.

După cum am observat, stilul lui Ioan D. Chirescu prezintă o sinteză dintre modalismul lui Dumitru G. Kiriac și paralelismul major-minorului, caracteristic lui Gheorghe Cucu și lui Ion Vidu. Dimensiunea ritmică în creaţiile acestui compozitor denotă trăsături ale clasicilor, iar parametrul armonic, uneori, „conţine evidente trăsături modale, alteori, se încadrează în normele funcţionalismului muzicii occidentale clasice și preclasice” [3, p. 141].
Creaţia corală a lui Dimitrie Cuclin (1885-1978) este marcată de curentele muzicii universale, compozitorul reușind să realizeze o sinteză valoroasă între stilul lui Beethoven și Bach, a lui C. Frank și Vincent d’Indy, cu o implicare folclorică pregnantă. Polifonismul său, în formele madrigalului renascentist sau în cele ale fugilor din muzica barocă, este remarcabil, iar armonia este orientată spre diatonism (excluzând cromatismul wagnerian sau bartókian). Dimitrie Cuclin a continuat tradiţiile artei clasice, într-o simbioză izbutită cu folclorul românesc, muzica sa corală constituind o valoroasă mărturie a concepţiei lui componistice, trecută prin prisma folclorului popular.

Dimitrie Cuclin a compus coruri libere, miniaturi și coruri inserate în forme ample, divizate în coruri a cappella și coruri acompaniate. Melodismul lor este, de cele mai multe ori, modal sau expus în major-minorul occidental, cu un puternic colorit popular. Dintre corurile a cappella, menţionăm piesa Semănătoarea, pe versuri de Vasile Alecsandri, în care, pentru prima dată în istoria muzicii românești, se prezintă o polifonie bogată și un concept modal original, fără a fi cules, ci compus cu un specifi c popular autentic. Astfel, melodia evoluează, în prima parte, în la minor melodic, iar în partea a doua – spre fa diez minor natural. Menţionăm, de asemenea, corurile Măi, vântișor (conceput în mod ionic), Dormi, puișor (cu linii polifonice sinuoase), Prea mi-e dragă dumbrăvioara (în ritm de horă), Mi-i tristă fl oarea (într-un diatonism sever al modului eolic), Ce frunză (cu interesante evoluţii asimetrice și într-o varietate modală) ș.a.
În repertoriul Societăţii Corale Carmen (1901), condusă de Dumitru G. Kiriac și de Ioan D. Chirescu, au fi gurat câteva coruri ale lui Dimitrie Cuclin, compuse în stil popular: Dor, dorule, Colo-n vâlcea, Codru-n frunze (cu sugestive elaborări polifonice și armonice), Când aud c-o să mă duc (cor bărbătesc, cu oscilaţie convingătoare a minor-majorului), Frunzuliţă de șerpet (transparent și simplu, chiar dacă polifonia este complexă).

Deși a excelat în creaţia de operă și balet, în creaţia de muzică corală, Mihail Jora (1891-1971) și-a câștigat reputaţia de excelent armonist. În aceste piese, el a descris, în mod original, imagini inspirate din peisajul rustic românesc. De exemplu, corul Foaie verde, bob săcară (cu caracter modulant) este armonizat în principiile major-minorului occidental, corul Teiuleţ cu foaia lată (în mod frigic) se impune prin alterarea inferioară a treptei a II-a, iar cântecul de dragoste, Mă mieream, constituie un model de armonizare modală. Astfel, ultimul dintre aceste coruri evoluează, la început, prin doricul medieval, iar, mai apoi, prin ionic și lidic (ambele cu un puternic grad de seninătate), printr-un interludiu modulant (bogat din punct de vedere armonic) și printr-o revenire la doricul medieval iniţial.

Remarcăm, de asemenea, corul Puica (în mod ionic), poemul coral Moșul (cu spectru armonic expresiv), piesa Slutul (cu un umor ţărănesc, axat pe evoluţii melodice frigice), poemul coral Toaca (cu o diversitate armonică surprinzătoare). În muzica corală, Mihail Jora a sintetizat elementele modalismului cântecului popular, coloritul bogat al impresioniștilor francezi, cromatismul neoromanticilor germani și rigurozitatea politonalismului unor neoclasici. Stilul său se relevă „prin rafi namentul sonorităţilor, sensibilitatea armoniilor, plasticitatea imaginilor, fantezia împletirilor contrapunctice” [4, p. 251].
Un interes deosebit suscită creaţia corală a lui Sabin Drăgoi (1894-1968), care a compus atât coruri bărbătești cât și coruri mixte – majoritatea concepute a cappella. Sabin Drăgoi s-a inspirat din cântecele populare românești, culese de către autor din zonele Banatului și Transilvaniei. El este cotat ca un excelent folclorist (de renume universal), alături de B. Bartók, C. Brăiloiu, Z. Kodály, I Stravinsky ș.a. Unele dintre aceste „perle” folclorice au fost inserate, mai târziu, în ciclul Coruri pentru voci bărbătești, care cuprinde următoarele piese: M-a luat neamţu’ cătană, Pasărea și bitulicu, De urât m-aș duce-n lume, Doamne, dă-mi și mie bine, Crâșmăriţa de la vamă, Moţi crunţi, Tabere cresc, Imnul înfrăţirii, Boca-boca cu toporul și În vin e plăcere. Aceste coruri pun în evidenţă stilul armonic diatonic și ritmica variată și asimetrică.

În prelucrările sale de melodii populare, Sabin Drăgoi stăpânește nu doar structura modală și arhitectonică, ci și metrica. Astfel, printre acestea, menţionăm colindele prelucrate pentru cor bărbătesc: Junelui bun (cu un melos sinuos și o ritmică asimetrică), Ici în ’ceastă casă (într-o armonie modală) și Ce seară-i d’această seară (într-o varietate ritmică complexă).

Creaţia corală a lui Sabin Drăgoi se evidenţiază prin mișcarea variaţională a discursului sonic, prin măiestria de a conduce vocile, prin ritmurile rapide și jucăușe și prin prezenţa frecventă a paralelismului major-minorului occidental. Astfel, în această manieră sunt concepute corurile mixte: Merge Nușca la fântână, Lăsai pușca ruginită, Necăjit e omul, Doamne, Așa-mi zic babele-n sat, Cucule, pasăre grasă, Trandafi r de pe răzoare (într-un ritm doinit de parlando rubato, la început), Idilă bihoreană (cu o sugestivă alternanţă ritmică și de caractere), Bănăţeana, Crișana și Creaţa (în care se subliniază modurile muzicii populare românești).

Consecvent liniei bănăţenilor Ion Vidu – Tiberiu Brediceanu – Timotei Popovici, aprecia Viorel Cosma, Sabin Drăgoi „a promovat cu consecvenţă un folclorism autentic, contrar idilismului semă- nătorist de parfum pastoral dominant la începutul secolului XX, încercând să opună limbajului sonor clasicizant occidental de esenţă tonală, practicat de unii compozitori români, acel modalism diatonic, mai apropiat de spiritul popular ţărănesc” [5, p. 244].
Stilul coral al lui Marţian Negrea (1893-1973) îmbină elementele școlii impresioniste franceze, caracteristice compozitorilor C. Debussy, M. Ravel, P. Dukas și ale neoromantismului german, reprezentate de R. Wagner și R. Strauss, într-o reușită simbioză cu intonaţiile muzicii populare românești. Melodica lui Marţian Negrea, bazată pe elemente specifi ce folclorului românesc (preluate direct sau transfi gurate), este tratată, uneori, prin prisma major-minorului occidental, alteori, este încorporată în modurile noastre populare (diatonice sau cromatice).

Prelucrările de folclor și poemele corale sunt principalele genuri ale muzicii corale a acestui compozitor. Din prima categorie, menţionăm piesele: Foaie verde popâlnic și Ia ieși, mândro, pân’ la poartă, concepute pentru cor mixt, pe versuri populare. În partea mediană a piesei în discuţie, se înregistrează o evoluţie spre Si bemol major și si bemol minor, revenind, în fi nal, în modul sol (în tonalitatea iniţială). Cel de-al doilea cor, Ia ieși, mândro, pân’ la poartă, prin caracterul oscilant al treptei a VII-a și prin alternanţa modului eolic cu cel minor armonic, creează impresia unui dualism modal.
Remarcăm, de asemenea, cele două poeme pentru cor mixt, Păstoriţa și Cântec de dragoste, în care compozitorul inserează „elementele melodice populare, într-un limbaj din care nu lipsesc savuroasele modulaţii cromatice și plăcutele efecte de culoare din scriitura vocală” [3, p. 158]. Păstoriţa ne impresionează prin caracterul ei liniștitor, prin armonia densă, ușor rarefi ată în secţiunea mediană și prin sugestiva modulaţie enarmonică spre tonalităţi îndepărtate.

Paul Constantinescu (1909-1963) a lăsat o valoroasă moștenire corală, deși, în comparaţie cu muzica sa instrumentală, este mai puţin numeroasă. Stilul său coral constituie o sinteză între modalităţile de expresie ale artei muzicale contemporane și folclorul românesc. Spre deosebire de Mihail Jora, Sabin Drăgoi sau Th eodor Rogalski care „au fost preocupaţi și de probleme ritmice“, Paul Constantinescu „a fost atras, înainte de toate, de elementul său melodic, îndeosebi, de cel de tip vocal” [6, p. 140].

Cunoscutul poem coral Mioriţa pentru cor mixt (1952), compus de Paul Constantinescu, se axează pe valorifi carea măiestrită de către compozitor a trei teme de colind sau de baladă (culese de diverși cercetători), prin exploatarea expresiei conţinute, mai ales, în scările modale cu trepte mobile și cadenţă frigică, discursul muzical remarcându-se prin perfectul echilibru al trăirilor interioare. În acest poem coral, Paul Constantinescu „a realizat o sinteză pe ton sobru, apoi, elegiac și, in cele din urmă, de un dramatism reţinut, cu sens tragic subînţeles, totul calchiat pe cunoscuta versiune Alecsandri a baladei” [7, p. 84]. Pe lângă balada populară pentru cor mixt Mioriţa, compozitorul a prelucrat pentru cor mixt un număr impunător de cântece populare românești, printre care, Doină și Joc, Cucule, haiducule!, Frunzuliţă iasomie, Mărie, Mărie, Se ceartă cucul cu corbul, Cântec de nuntă, Doina oltenească (prezenţa sextei dorice și a cvartei mărite este atestată în prima parte a piesei) – în toate explorându-se aspectul modal al creaţiei populare.

Concluzii. După cum am observat, muzica corală românească de esenţă folclorică din prima jumătate a secolului XX s-a edifi cat pe cuceririle predecesorilor, care, prin creaţiile lor de acest gen, au pregătit serios terenul „pentru joncţiunea muzicii românești cu cea a Apusului” [8, p. 619]. În acest sens, generaţia de compozitori de la început de secol și-a îndreptat atenţia spre școlile componistice din Occident, depunând eforturi considerabile de a-și însuși tehnici europene de compoziţie și de a investi muzica românească cu valenţe culturale universale. Chiar dacă au fost infl uenţaţi de curentele artistice „în vogă”, compozitorii români, inclusiv, cei de muzică corală, nu s-au îndepărtat de la matca naţională, creând „în stil popular” sau „în caracter popular”. Astfel, muzica corală din această perioadă relevă, pe larg, procedee moderne de compoziţie, conjugate, măiestrit, cu cântecul autentic românesc sau cu melodia populară orășenească.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

1.GÂSCĂ, N. Interpretarea muzicii corale. Iași: Editura Junimea, 2004.

2. NICULESCU, Ș. Importanţa ritmului în structura melodiei și în stabilirea unei tipologii a creaţiei muzicale româ- nești. În: Revista Muzica, nr. 6, București, 1959.

3. POPOVICI, D. Muzica corală românească. București: Editura Muzicală, 1966.

4. COSMA, O.L., BRÂNCUȘI, P., CONSTANTINESCU, G. Curs de istoria muzicii românești. Vol. II. Pentru uz intern. București: Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu, 1969.

5. COSMA, V. Muzicieni din România. Lexicon. Vol. II (C-E). București: Editura Muzicală, 1999.

6. VANCEA, Z. Creaţia muzicală românească, sec. XIX-XX. București: Editura Muzicală, 1968.

7. STOIANOV, C., STOIANOV, P. Istoria muzicii românești. București: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005.

8. PASCU, G., BOŢOCAN, M. Carte de istorie a muzicii. Vol. II. Iași: Editura Vasiliana’98, 2003.