STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (29), 2016

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (29), 2016

REVISTA
Nr. 2 29, 2016
Cuprins
STUDIUL INSTRUMENTAL CU AJUTORUL MATERIALELOR SUPORT E-ORCHESTRA
ARTICOL

INSTRUMENTAL STUDY

WITH SUPPORT OF THE MATERIALS E-ORCHESTRA

Veronica-Laura DEMENESCU,

conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Vest din Timișoara,
Societatea Internaţională de Studii Muzicale

IULIA ROMAN,

profesor, Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu,
Timișoara, Societatea Internaţională de Studii Muzicale

Etapa avan sată a studiului unui instrument solist presupune, de cele mai multe ori, colaborarea cu un pianist acompaniator sau cu o orchestră, întrucât programa școlară include cu titlu obligatoriu parcurgerea unor partituri pentru instrument solist și orchestră, iar acestea, în majoritatea cazurilor, sunt interpretate cu acompaniament de pian, din perspectiva numărului mare de elevi din cadrul unei instituţii profesioniste și a numărului mic de ore alocate disciplinei orchestră. În prezentul articol propunem o nouă abordare a disciplinei acompaniament, căreia să-i revină munca asupra detaliilor stilistice, iar solistului să-i ofere posibilitatea unui număr nelimitat de repetiţii, cu ajutorul unei orchestre virtuale.

Cuvinte-cheie: e-orchestra, studiu, educaţie, TIC

Th e advanced stage of studying a soloist instrument, involves mostly working with a pianist-accompanist or with an orchestra because the curriculum includes a compulsory study of some scores for solo instrument and orchestra, and most of them are oft en performed with piano accompaniment because of a great number of pupils within a professional institution and a small number of hours assigned for the discipline Orchestra. In this article we propose a new approach to the discipline Accompaniment, that has to work on the style details and off er the soloist an unlimited number of rehearsals using a virtual orchestra.

Keywords: e-orchestra, study, education, ICT

INTRODUCERE

Ca instrumentiști, profesori de pian și corepetitori cu experienţă, ne-am gândit să propunem o nouă abordare a disciplinei acompaniament, căreia să-i revină munca asupra detaliilor stilistice, iar solistului să-i ofere posibilitatea unui număr nelimitat de repetiţii, cu ajutorul unei orchestre virtuale.

Astfel, după aplicarea unui chestionar preliminar în cadrul a cinci instituţii profesioniste de educaţie muzicală din România, din care să reiasă interesul pentru o astfel de abordare, am ajuns la concluzia că utilizarea unui asemenea instrument este pe cât de benefi c, pe atât de important în procesul educaţional.

Pentru a nu utiliza sintetizatoare, ne-am propus ca toate materialele pe care le vom produce să fi e înregistrate de către o orchestră profesionistă, cea a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău cu colaboratori din România, iar prelucrarea înregistrărilor să fi e realizată de către o echipă mixtă formată din specialiști din România, Serbia și Republica Moldova.

Materialele selectate pentru înregistrare vor fi  alese de către o comisie formată din profesori de instrument, care vor alcătui un repertoriu pentru fi ecare an de studiu și, respectiv, instrument, urmând ca o altă echipă de specialiști în domeniul IT să creeze o platformă virtuală care va găzdui această eorchestră și repertoriul ei, la care partenerii proiectului vor avea acces din sala de instrumente sau de acasă, iar vizitatorii vor putea benefi cia de materiale contra cost.

Finanţarea proiectului se va face prin una din liniile de fi nanţare specifi ce, pentru promovarea produselor E-education.

METODE

Pentru a valida cercetarea preliminară privind introducerea acestui produs denumit e-orchestra în circuitul instituţiilor de învăţământ vocaţional, am propus și am aplicat un chestionar alcătuit dintrun set de 10 întrebări referitoare la gradul de satisfacţie al potenţialilor utilizatori, în regiunea de vest a României, respectiv, la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Muzică și Teatru – judeţul Timiș, Liceul de Arte Sabin Păuţa din Reșiţa – Judeţul Caraș Severin, Liceul de Arte Sigismund Toduţă din Deva – Judeţul Hunedoara și Liceul de Arte Ioan Ștefan Paulian din Turnu-Severin – Judeţul Mehedinţi, cu sprijinul profesorilor Iulia Roman, Sanda Moldovanu, conf. univ. dr. Veronica-Laura Demenescu, asist. univ. dr. Ionuţ Ardereanu și asist. univ. dr. Eugen Cinc în Timișoara, Aniţa Strîmbu și Otniel Truică în Reșiţa, Ovidiu Demea și Delia Ștefoni în Deva și Mihaela Raluca Căplescu în Turnu Severin.

Lucrările ce urmează să fi e înregistrate fac parte din repertoriul obligatoriu pentru clasele de studiu V-XII (gimnaziu și liceu), respectiv, anul I de studiu în facultăţile de muzică, pentru specializările Interpretare muzicală instrumentală și vocală și urmează să fi e selectate de către o comisie mixtă alcătuită din cadre didactice de specialitate, provenite din instituţiile benefi ciare ale rezultatelor proiectului E-music education, un concept inovativ privind educaţia muzicală prin intermediul resurselor tehnologiei educaţiei și comunicării.

Produsul e-orchestra este unul din cele două propuse de echipa de proiect, pentru îmbunătăţirea performanţelor de studiu individual, astfel, prin intermediul utilizării unui acompaniament orchestral înregistrat cu o orchestră profesionistă (cea a AMTAP), vom facilita accesul tinerilor muzicieni la studiul cu orchestra, disponibilă în mediul virtual printr-o platformă la care elevii și studenţii vor avea acces de acasă sau din sala de clasă, eliminând disconfortul prin care numărul de interpreţi care sunt interesaţi să cânte cu o orchestră ar putea fi  limitat de disponibilitatea unei orchestre și îmbunătăţind performanţele artistice ale tuturor elevilor și studenţilor benefi ciari ai rezultatelor proiectului E-music education.

REZULTATE

După aplicarea chestionarului în instituţiile participante la studiul preliminar, rezultatele au confi rmat atât interesul acestora pentru utilizarea produsului e-orchestra cât și importanţa studiului repertoriului obligatoriu cu suport orchestral:

Date preliminare:

Persoane chestionate – 497.

Ocupaţia actuală – studenţi 32, elevi 465.

Instituţii:

CONCLUZII

Considerăm că abordarea unui nou concept în educaţia muzicală este benefi că și vine în sprijinul tinerilor muzicieni care studiază în școlile și la facultăţile cu profi l vocaţional, cu atât mai mult cu cât în această perioadă de evoluţie tehnologică informaţia este la îndemâna oricărui utilizator de instrumente TIC, atât în cadrul școlii cât și acasă.

Suntem interesaţi să dezvoltăm produsul denumit e-orchestra și să-l punem în circulaţie în cel mai scurt timp posibil, pentru a putea contribui la efi cienţa studiului vocal și instrumental în instituţiile de învăţământ benefi ciare.

Instituţiile benefi ciare ale proiectului vor fi  cele care au făcut parte din studiul preliminar, la care se vor adăuga instituţiile partenere în proiect, respectiv, Societatea Internaţională de Studii Muzicale, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău – Republica Moldova și Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca – România.

Referinţe bibliografice
  1. AUGUSTYNIAK, S. Th e impact of formal and informal learning on students improvisational processes. In: International Journal of Music Education. ISSN 0255-7614, vol. 32, Nr. 2/2014, SAGE Publications.
  2. CHEN, J., WAI, C. Mobile learning. Using application AURALBOOK to learn aural skills. In: International Journal of Music Education. ISSN 0255-7614, vol. 33, Nr. 2/2015, SAGE Publications.
  3. PARTTI, H. Cosmoppolitan musicianship under construction: Digital musicians illuminating emerging values in music education. In: International Journal of Music Education ISSN 0255-7614, vol. 32, Nr. 1/2014, SAGE Publications.
  4. PELLEGIRNO, K., SWEET, B., KARSTNER, J. D., RUSSEL, H. A., REESE, J. Becoming music teacher educators: Learning from and with each other in a professional development community. In: International Journal of Music Education ISSN 0255-7614, vol. 32, Nr. 4/2014, SAGE Publications.
  5. STAVROU, E. Fostering musical creativity in pre-service teacher education: Challenges and possibilities. In: International Journal of Music Education ISSN 0255-7614, vol. 31, Nr. 1/2013, SAGE Publications.
  6. WALDRON, J. You Tube, fanvids, forums, vlogs and blogs: Informal music learning in a convergent on-and offl ine music community. In: International Journal of Music Education ISSN 0255-7614, vol. 31, Nr. 1/2013, SAGE Publications.