STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (24), 2015

REVISTA
Nr. 1 (24), 2015
Cuprins
O LECŢIE DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DIN CURSUL LUI V. AXIONOV ÎN PROIECŢIE DIACRONICĂ: ACUM 30 ANI
ARTICOL

O LECŢIE DE ISTORIA MUZICII UNIVERSALE DIN CURSUL LUI V. AXIONOV ÎN PROIECŢIE DIACRONICĂ: ACUM 30 ANI

A MUSIC HISTORY LESSON FROM V. AXIONOVS COURSE IN DIACRONIC PERSPECTIVE: 30 YEARS AGO

SVETLANA BADRAJAN

conferenţiar universitar, doctor, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul dat conţine analiza unei lecţii de Istoria muzicii universale din cadrul cursului predat de Vladimir Axionov acum 30 de ani. Se evidenţiază metodologia expunerii conţinutului temei abordate, suportul bibliografic, logica dezvăluirii fiecărui subiect, tratarea sistemică a temei cu reliefarea legăturilor de diferit nivel: idei, concepţii, principii, structuri, limbaj, tehnică compoziţională etc. în interiorul creaţiei unui compozitor şi în raport cu alţi compozitori atât din perioada respectivă, cât şi în relaţie cu alte perioade, curente şi tendinţe. De asemenea sunt remarcate calităţile pedagogice ale profesorului V. Axionov.

Cuvinte-cheie: istoria muzicii, subiect, tratare, calitatea pedagogică, logica expunerii

The article contains an analysis of a lesson in Universal Music History from the course taught by Vladimir Axionov 30 years ago. It highlights the methodology by which the content is presented, the bibliographic support, the logic of the discourse in each subject, as well as the systemic approach to the topic, including the connections created at different levels — such as ideas, concepts, principles, structures, language, compositional techniques etc. — within the work of one composer and in relation to other composers both during the same period and other periods, currents and trends. On top of that, the article underlines V. Axionov’s teaching skills.

Keywords: history of music, topics, approach, teaching qualities, discourse logic

În trecerea noastră prin viaţă ni se oferă şansa să întâlnim persoane care într-un fel sau altul ne marchează. Important este să conştientizăm, să apreciem efortul celor care se oferă să ne ghideze, cât va fi necesar, dezinteresat, şi, de ce nu, să profităm de şansa pe care ne-o oferă destinul în a cunoaşte şi a comunica cu personalităţi

Mă număr printre cei ce au avut fericita ocazie să-l aibă pe V. Axionov ca profesor la Istoria muzicii universale. Acest fapt nu numai că mi-a oferit cunoştinţe profunde, clar structurate pe etape istorice, curente, tendinţe muzicale, periodizări, atât cu referire la istoria muzicii, cât şi la activitatea de creaţie a compozitorilor studiaţi, dar şi o bază fundamentală în activitatea mea didactică ulterioară. Acele însemnări pe care le făceam la ore în urma explicaţiilor oferite de V. Axionov, expuse într-un limbaj clar, cu o intonaţie moderat emoţională, fără a dicta şi evident cu exemplificări personale la pian ale muzicii respective, au fost sursele de informaţie şi pentru primele lecţii la începutul carierei mele pedagogice. Şi ulterior, fiind colegi, V. Axionov a rămas pentru mine, fără îndoială şi pentru ceilalţi profesori, un model de ţinută înalt profesionistă, atât didactică, cât şi ştiinţifică.

Am păstrat până în prezent caietele cu notiţe de la orele de Istoria muzicii universale predate de V. Axionov, revenind deseori la aceste materiale. Ele cuprind câteva perioade importante din istoria muzicii, începând cu sec. XIX până la mijlocul sec. XX. Actualitatea acestor informaţii este indiscutabilă, chiar dacă au deja un anumit număr de ani, circa 30.

Un aspect important pe care aş dori sa-l subliniez referitor la cursul predat de V. Axionov este tratarea individuală şi inedită a fiecărui subiect, fără clişee, repetări, în baza unei metodologii sistemice, prin punerea în valoare a elementelor distincte şi definitorii, excluzând lirica şi „umplutura” doar să se spună ceva. Totul era clar expus, la obiect, repet – fără a dicta! V. Axionov avea un simţi deosebit al grupului de studenţi, al timpului, încadrându-se exact în spaţiul temporar al lecţiei. Explica într-un tempo moderat, uniform, ceia ce iţi oferea posibilitatea să notezi cu destulă uşurinţă.

Aprecierea de „pedagog” pentru V. Axionov nu a fost doar expresia unei profesii, precum ne explică dicţionarele: „…specialist în pedagogie; persoană care se ocupă teoretic şi practic cu activitatea didactică şi educativă”[1, p. 661]. El a fost un pedagog înnăscut, un pedagog talentat, care şi-a dezvoltat în permanenţă talentul său, fiind receptiv la reacţiile şi atitudinea auditoriului, la realizările ştiinţei muzicale.

Un alt moment important vizează conţinutul subiectelor. Fiind un curs de Istoria muzicii şi nu Literatură muzicală, datele biografice ale compozitorilor studiaţi, evident, erau pe seama noastră, a studenţilor, adică de la sine înţeles: fiţi buni şi citiţi de sine stătător! Unele informaţii cu caracter biografic erau folosite doar din necesitatea de a dezvălui anumite momente legate de creaţia compozitorului.

Fiecare subiect predat conţinea una sau câteva probleme importante care erau puse în prim plan şi care conturau exact imaginea individuală a fiecărui compozitor sau a perioadei, curentului etc. studiat. Pentru a ne convinge, voi da citire subiectelor de la ultimul examen, sem. 6, an III (reamintesc că muzicologii studiau 5 ani):

– Tendinţe fundamentale în dezvoltarea muzicii occidentale, anii 1918-1945[1] (Основные тенденции развития зарубежной музыки 1918-1945 гг.);

– Probleme ale tehnicii de componistică muzicală în creaţia lui A.Webern (Вопросы техники музыкальной композиции в творчестве А. Веберна);

– Combinarea seriei atonale şi tonalităţii în creaţia lui A Berg (Сочетание атональной серийности и тональности в творчестве А. Берга);

– Trăsături expresioniste în cadrul teatrului muzical al lui A.Berg (Черты экспрессионизма в музыкальном театре А. Берга);

– Tendinţe antiromantice in creaţia lui P. Hindemith (Антиромантические тенденции в творчестве П. Хиндемита);

– Probleme ale tonalităţii în teoria şi creaţia componistică ale lui P. Hindemith. Ludus tonalis (Проблемы тональности в теории и композиторском творчестве П. Хиндемита. Ludus tonalis);

– Neoclasicismul lui I. Stravinsky. Simfonia Psalmilor (Неоклассицизм И. Стравинского. Симфония псалмов);

– Istorie şi contemporaneitate în cadrul teatrului muzical al lui I.Stravinsky, anii 20­40. Regele Oedip (История и современность в музыкальном театре И. Стравинского 20-40гг. Царь Эдип);

– Schimbarea viziunii în tratarea ciclului sonato-simfonic în muzica instrumentală a lui I. Stravinsky de la Octet la simfonia în 3 mişcări (Меняющееся отношение к соиатио-симфоиическому циклу в инструментальной музыке И. Стравинского от «Октета» до Симфонии в 3-х движениях);

– Brecht şi muzica. Principiile teatrului convenţional (Брехт и музыка. Принципы условного театра);

– Muzica instrumentală a lui B. Bartok (Инструментальная музыка Б. Бартока), etc. După cum se observă, subiectele sunt clar conturate şi reflectă una din informaţiile

fundamentale pe care trebuie sa le reţină, să le cunoască fundamental un student de la muzicologie. Fiecare subiect conţine o problemă şi nu doar o descriere generală, ceea ce cere de la student o gândire analitică şi o logică în expunerea subiectului, cunoştinţe profunde şi orientare în problemele caracteristice diferitor perioade ale istoriei muzicii.

Un alt exemplu care confirmă cele relatate anterior poate servi conţinutul unei teme, predată pe parcursul a câtorva ore, cum ar fi personalitatea şi creaţia lui R. Wagner. Alegerea este aleatorică, dar relevantă. Ca şi orice altă temă legată de activitatea şi creaţia unui compozitor, primul punct din temă este bibliografia de referinţă. In cazul dat sunt circa 30 de titluri – articole, monografii. Voi numi doar câţiva autori ca să vă convingeţi de varietatea viziunilor, dar, evident, şi cunoştinţele, indiscutabil vaste ale profesorului -Vieru, Levik, Tomas Mann, Liszt, Ceaikovski, Stasov, Losev, Berkov, Kurth, Solertinski, Ordjonikidze, ş.a.

După lista bibliografică, urmează expunerea primului subiect din temă, şi aici remarc, încă o dată, atitudinea selectivă faţă de conţinutul fiecărei temei şi relevarea reperelor fundamentale. În cazul studierii creaţiei lui R. Wagner, evident primul subiect din temă nu a putut sa fie altul decât Teoria dramei muzicale. Acest subiect este dezvăluit în ascendenţă, delimitându-se clar, sub formă de teze fiecare aspect. De la explicarea noţiunii în sine până la caracterizarea detaliată a fenomenului.

Următorul subiect este consacrat Viziunilor despre lume şi societate ale lui R. Wagner, un subiect absolut necesar pentru a înţelege creaţia compozitorului. După acesta, urma un subiect caracteristic tratării oricărui compozitor studiat şi anume: Periodizarea creaţiei. În sfârşit se trecea la analiza propriu zisă a creaţiilor, dar nu aleatoric, ci sistematic, având ca bază cele trei subiecte expuse anterior: Teoria dramei muzicale, Periodizarea creaţie şi Viziunile despre lume şi societate ale compozitorului. S-ar părea ca după analiza creaţiilor muzicale, tema consacrată lui R. Wagner ar fi trebuit să se considere epuizată. Nu, nu este aşa. Ultimul subiect este la fel de important în dezvăluirea personalităţii lui R. Wagner şi anume: Opinia compozitorilor şi criticilor despre R. Wagner. Acest exemplu este o dovadă evidentă a atitudinii serioase, profunde faţă de obiect, temă, dar şi faţă de studenţi, pe care îi trata cu respect, de la egal la egal, fie nemijlocit la ore, fie în timpul susţinerii examenului de la finele cursului.

La fel erau predaţi şi ceilalţi compozitori, punându-se în prim plan elemente distincte, reprezentative pentru fiecare dintre ei, spre exemplu la J. Brahms – clasicismul şi caracterul cameral al simfoniilor, la A. Bruckner – sursele ideatice ale creaţiei, etc., dar neapărat caracterizând creaţia fiecărui compozitor, Vladimir Axionov făcea trimiteri şi legături stilistice, de conţinut sau tehnică compoziţională cu creaţia altor compozitori, atât premergători cât şi care urmau.

Anume o astfel de tratare a temelor din cadrul cursului Istoria muzicii universale a stat şi la baza formării mele ca muzicolog şi pedagog. Am preluat tezele fundamentale, păstrând, în mare parte, ordinea expunerii lor în cadrul fiecărei teme, dezvoltându-le şi adaptându-le, după necesitate, realizărilor muzicologiei contemporane.

Spre exemplu, dacă tot m-am referit la R. Wagner, am completat subiectul consacrat relaţiei, influenţei compozitorului asupra muzicienilor care au activat in deceniul al optulea al sec. XIX, dar şi asupra generaţiilor viitoare – precum Richard Strauss, Gustav Mahler, Alban Berg, într-un anumit fel chiar şi asupra lui Claude Debussy. Pictori importanţi ca Degas, Cezanne au devenit wagnerieni, Redon şi Fantin-Latour au pictat pânze inspirate din operele lui Wagner, „Mallarme şi Baudelaire se numărau printre susţinătorii lui entuziaşti, acesta din urmă a spus că, în muzică, Wagner era echivalentul lui Delacroix în pictură” [2, p. 274] etc.

În concluzie, susţin cu toată certitudinea, că metoda de predare folosită de V. Axionov este o metodă de sistem, ce implică o cantitate apreciabilă de informaţie bine structurată, expusă clar şi logic, fiind uşor înţeleasă şi însuşită, susţinută de un talent pedagogic, mereu în mişcare şi căutare de soluţii moderne în expunerea subiectelor. Evident, totul ceea ce prezintă valoare iniţial, rămâne valoare pentru totdeauna. Valoare a fost şi va fi profesorul, muzicologul, cercetătorul Vladimir Axionov, important să ştim să apreciem acest lucru şi să-l valorificăm creativ.

Referinţe bibliografice

  1. Pedagog. In: Dicţionar enciclopedic. Chişinău, 2001, p. 661.
  2. SCHONBER, H. In: Vieţile marilor compozitori. Bucureşti, 1997, p. 274.

[1] Traducerea autorului