Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
ANTONIN REICHA — UN SPIRIT INOVATOR PAN-EUROPEAN
ARTICOL

ANTONIN REICHA — UN SPIRIT INOVATOR PAN-EUROPEAN

ANTONIN REICHA — AN INNOVATIVE PAN-EUROPEAN MIND

Victoria MELNIC,
profesor universitar interimar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Anton Reicha (Rejcha) a fost un adevărat spirit pan-european care a sintetizat într-o formă originală tradiţiile celor mai notorii şcoli muzicale de la confluenţa secolelor XVIII-XIX. Astăzi Reicha este cunoscut în special graţie prieteniei sale cu Beethoven, dar şi contribuţiei substanţiale la constituirea genului de cvintet pentru instrumente de suflat. Creaţia sa acoperă o gamă largă de genuri si forme, de la fugi şi studii pentru pian până la operă şi genuri vocal-simfonice de proporţii cuprinse în 107 opusuri. Reicha a fost, de asemenea, un reputat teoretician şi profesor care a scris mai multe tratate privind diferite aspecte ale artei muzicale. El a modernizat sistemul de studiu al compoziţiei, câştigându-şi reputaţia unuia dintre cei mai buni
profesori de compoziţie din Europa. Printre elevii săi se numără aşa personalităţi celebre ale culturii muzicale universale ca F. Liszt şi H. Berlioz, Ch. Gounod şi C. Franck. Unele dintre lucrările sale teoretice expun metode experimentale de compoziţie, pe care el le-a aplicat în diverse lucrări muzicale, anticipând multe din realizările viitoare ale artei muzicale. În articolul de faţă sunt reflectate principalele repere din viaţa şi opera lui A. Reicha.
Cuvinte cheie: Antonin Reicha, cvintet pentru instrumente de suflat, fuga, compoziţie muzicală, cvartet de coarde, politonalism, poliritmie, microtonie.
Anton Reicha was a real Pan-European mind who synthesized in an original form the traditions of the most well-known music schools of the confluence of the XVIII-XIX centuries. At present Reicha in known especially thanks to his friendship with Beethoven and his substantial contribution to the genre of wind quintet. His creation covers a wide range of genres and forms — from fugues and etudes for piano to opera and wide scope vocal-symphonic genres comprised in 107 opuses. Reicha was also a reputed theorist and teacher who wrote many treatises concerning different aspects of musical art. He modernized the system of musical composition study, gaining the reputation of one of the best teachers of composition in Europe. Among his pupils are such renowned personalities of European musical culture as F. Liszt and H. Berlioz, Ch. Gounod and C. Franck. Some of his theoretical works present experimental methods in composition that he had used in various musical works anticipating many future realizations of musical art. The main reference marks of A. Reicha’s life and creative activity are reflected in this article.
Keywords: Antonin Reicha, wind quintet, fugue, musical composition, string quartet, polytonality, polyrhythm, microtonal music.