Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
PARTICULARITĂŢI ALE STRUCTURII SONORE ÎN CÂNTECUL DE LEAGĂN
ARTICOL

PARTICULARITĂŢI ALE STRUCTURII SONORE ÎN CÂNTECUL DE LEAGĂN

PARTICULARITIES OF THE SOUNDS STRUCTURE IN LULLABIES

SVETLANA BADRAJAN,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

ELENA TONU,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Prezentul articol este consacrat cercetării structurii sonore a cântecului de leagăn. Se ştie că în muzica populară românească,
melodia joacă un rol însemnat, întrucât cântarea monodică este caracteristică. Muzica vocală este dominantă, iar
specificul naţional este mai evident anume în cântarea vocală, organizarea melodiei şi a ritmului fiind strâns legate de text, de
sistemul de versificaţie, care derivă din posibilităţile limbii vorbite, de preferinţă pentru un anumit interval. Evident, muzica
instrumentală şi cea vocală sunt în strânsă interdependenţă, însă muzica instrumentală are posibilităţi mai mari de asimilare
a unor influenţe, chiar dacă gândirea muzicală este formată în primul rând în legătura cu limba vorbită. În această cercetare
am stabilit ponderea anumitor intervale şi sisteme sonore prezente în structura melodică a cântecelor de leagăn analizate.
Cuvinte-cheie: cântec de leagăn, caracteristic, melodie, linie melodică, interval, sistem sonor.

This article is devoted to a lullaby sound structure. It is known that in Romanian folk music, melody plays an important
role, as it is characteristic of monodic scales. Vocal music is dominant, and the national character is more evident namely in
the singing voice, the structure of the melody and rhythm are closely related to the text, the system of versification that derives
from the possibilities of the spoken language, preferably for a certain interval. Obviously, instrumental and vocal music are
interrelated, but instrumental music has greater possibilities for the assimilation of some influences, even if music thinking is
formed primarily in connection with language. In this research we have established the share of certain intervals and melodic
sound systems present in the structure of the analyzed lullabies.
Keywords: lullaby, characteristic, song, melody, interval, sound system.