Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
EXPRESIVITATEA SUPRAINDIVIDUALĂ A ACTORULUI
ARTICOL

EXPRESIVITATEA SUPRAINDIVIDUALĂ A ACTORULUI

SUPER-INDIVIDUAL EXPRESSIVENESS OF THE ACTOR

IRINA CATEREVA,
lector superior,
Academia de Muzica,Teatru şi Arte Plastice.

Mijloacele transcendentale de expresivitate a actorului reprezintă un fenomen unic, ce a luat naştere în teatrul european din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Apariţia lor a fost condiţionată de o treaptă nouă în dezvoltarea artei teatrale, care a reflectat ideile sociale progresiste, direcţionate spre descoperirea unui arhetip al teatrului general uman.
Cuvinte-cheie: mijloacele transcendentale de expresivitate a actorului, esenţa spirituală a teatrului, expresivitatea orală şi corporală a actorului, actorul-om, limbajul general uman al expresivităţii actoriceşti, supraindividuale, chipurile arhetip.

Transcendental means of expressiveness of the actor is a unique phenomenon has been formed in the European theatrical art of the second half of the 20th century. Their appearance depended on a new stage in the development of theatre art that reflected progressive social ideas directed to the discovery of an archetype of the general human theatre.
Keywords: transcendental means of expressiveness of the actor, spiritual essence of the theatre, the actor`s body and voice expressiveness, the actor-man, the general human language of acting expressiveness, super-individual image, archetype characters.