Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
ATENŢIA CA PROCES DE INSTRUIRE A STUDENTULUI-ACTOR
ARTICOL

ATENŢIA CA PROCES DE INSTRUIRE A STUDENTULUI-ACTOR

ATTENTION AS THE STUDENT’S-ACTOR LEARNING PROCESS

EMIL GAJU, lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol este abordată una din temele principale, ce stau la baza predării disciplinei „Arta actorului“. E un mic ghid metodico-didactic pentru profesori şi studenţi la disciplina „Arta actorului“, anul I, ce prevede un şir de idei-exerciţii pentru fortificarea atenţiei şi concentrării. Iată câteva din ele, ce stau la baza lucrării: atenţia, ca procesualitate simultană a câtorva componente; fortificarea atenţiei; capacitatea extensivă a potenţialităţii scenice; concentrarea, ca element de bază al atenţiei; atenţia obişnuită şi cea distributivă; exerciţii diverse propuse la capitolul respectiv.
Cuvinte-cheie: atenţia, concentrarea, exerciţii diverse, memorie, psiho-trening.

This article is considered one of the main themes, which form the basis of teaching the discipline (acting art ). It’s a small didactic and methodological guide for teachers and students for studding „acting art“, and provides a range of ideas-exercises for strengthening attention and concentration. Here are a few of them that underlie the work: attention, as a simultaneous procedure of several components; strengthening attention; the ability of extensive scenic potentiality; the concentration, as the basic element of attention; ordinary and distributive attention; various exercises proposed for the respective subject.
Keywords: attention, concentration, various exercises, memory, psycho-training.