Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ARTICOL

О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

PROBLEMA PREDĂRII CURSULUI DE FILOZOFIE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR CU PROFIL ARTISTIC LA ETAPA ACTUALĂ

PROBLEMS OF TEACHING PHILOSOPHY IN AN ARTISTIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION AT THE PRESENT STAGE

ЕКАТЕРИНА ЮДИНА,
cтарший преподаватель,
Академия Mузыки, Театра и Изобразительных Искусств

В настоящей работе раскрываются особенности преподавания философии в современном художественном вузе. Краткий обзор философских учений позволяет понять процесс их развития на современном этапе. Опыт современного подхода к преподаванию философии опирается на самостоятельность и активность студента в овладении знаниями из области философии. Важным моментом служат и методы преподавания философии, что требует от педагога глубокого личного осмысления тем, индивидуального подхода к аудитории , ведения лекционного процесса „как бы от себя”. В работе указаны основные направления изучения философской дисциплины, ее базовая модель и отдельные
разделы, которые помогают сформировать философское мировоззрение молодежи.
Ключевые слова: авторская лекция, статусный порог, высшее учебное завидение художественного профиля, философский модернизм, сопряжения интересов преподавателя и студента.

În lucrare se relevă particularităţile predării cursului de filozofie în instituţiile de învăţământ superior cu profil artistic. O scurtă trecere în revistă a teoriilor filozofice ne permite să înţelegem procesul de dezvoltare a ştiinţei filozofice la etapa actuală. Experienţa de abordare modernă a predării cursului se bazează pe spiritul de independenţă şi participarea activă a studentului în procesul de dobândire a cunoştinţelor în domeniul filozofiei. Metodele de predare a filozofiei sunt deasemenea importante, prin urmare, este necesar ca profesorul să cunoască în profunzime materialul predat, să manifeste o abordare individuală a auditoriului, să desfăşoare procesul de predare prin prisma propriei viziuni. În lucrare sunt indicate tendinţele principale de studiere a cursului de filozofie, modelul de bază a acestora şi alte compartimente ce ar favoriza formarea propriei viziuni filozofice la tânăra generaţie.
Cuvinte-cheie: prelegere de autor, limita de statut, instutuţie de învăţământ superior cu profil artistic, modernism filozofic, conjugarea intereselor profesorale şi ale studentului.

The author of the present work reveals the peculiarities of teaching philosophy in a contemporary artistic higher education institution. A short survey of philosophical theories gives us the possibility to understand the process of their development at the present stage. The experience of a modern approach to teaching philosophy is based on the student`s spirit of independence and his active participation in the process of acquiring knowledge in the field of philosophy. The methods of teaching philosophy are of great importance therefore this requires the teacher`s comprehension of the
material, an individual approach to the audience, presenting the lecture course „as if it were from himself „. The author paints out the main tendencies of studying the course of philosophy, it`s basic model and separate parts that help to form the youth`s philosophical world outlook.
Keywords: author`s lecture, status limit, artistic higher education institution, philosophical modernism, conjunction of the
teacher`s and student`s interests.