Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI (ANII 1970–2013)
ARTICOL

FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI (ANII 1970–2013)

THE CREATION OF THE NATIONAL PIANO REPERTORY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE SECOND HALF OF THE 20th AND THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY (1970–2013)

ELENA GUPALOVA,
lector superior universitar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi

Autoarea descrie procesul evoluţiei muzicii moldoveneşti contemporane pentru pian, asimilarea treptată de către compozitori a diferitelor genuri muzicale, precum şi dezvoltarea activităţii pedagogice, interpretative şi editoriale din Republica Moldova în perioada anilor 1970–2013. De asemenea, mai este analizată includerea lucrărilor autohtone pentru pian în repertoriul instructiv şi pentru concurs. Autoarea a depistat o anumită corelaţie între aprobarea pedagogică şi concertistică a pieselor pentru pian şi publicarea lor ulterioară.
Cuvinte-cheie: culegere de note, publicaţii pentru pian, repertoriul autohton instructiv, repertoriul pentru concurs, aprobarea pedagogică şi concertistică.

The author describes the process of evolution of Moldovan contemporary music for piano, the gradual assimilation by the composers of different styles of music, the evolution of pedagogical, interpretative and editorial activities in the Republic of Moldova during the 1970–2013 period. Special emphasis is laid on the possibility of including piano works of the native composers in the educational and competition repertory. The author traced out a certain correlation between the approval of pedagogical and concert pieces for piano and their later publication.
Keywords: collection of music notes, publications for piano, local instructive repertory, repertory for competition, pedagogic and concert approval.