Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
LUCRĂRILE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN REPERTORIUL DIDACTIC AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE
ARTICOL

LUCRĂRILE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN REPERTORIUL DIDACTIC AL ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

WORKS FOR PIANO BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE DIDACTIC REPERTORY OF THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

ФОРТЕПИАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

INNA HATIPOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol sunt examinate lucrările pianistice, scrise de compozitorii din Republica Moldova din anii ’30 ai secolul al XX-lea şi până în prezent. În centrul atenţiei sunt piesele cantilene şi de virtuozitate ale autorilor autohtoni, care formează repertoriul de bază al catedrei Pian de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Opusurile examinate se deosebesc printr-o îmbinare armonioasă a principiilor structurale tradiţionale clasice cu tematismul muzical, care se bazează pe particularităţile folclorului moldovenesc. În legătură cu aceasta sunt examinate piesele pentru pian ale compozitorilor Şt. Neaga, L. Gurov, A. Stârcea, S. Lobel, V. Zagorschi, V. Rotaru, Gh. Neaga, Z. Tkaci, O. Negruţa, P. Rusu, Gh. Mustea, Gh. Ciobanu, M. Stârcea. O atenţie deosebită se acordă determinării locului pe care îl ocupă lucrările în procesul dezvoltării potenţialului creativ şi tehnic al studenţilor.
Cuvinte-cheie: educaţie muzicală, interpretare pianistică, didactică pianistică, repertoriul didactic, lucrări cantilene şi de virtuozitate, miniaturi pianistice, particularităţi modale şi ritmice ale folclorului muzical moldovenesc.

In the present article the author considers the works for piano, created by the composers of the Republic of Moldova during a long historical period: from the 30’s of the 20th century up to the present time. Attention is focused on the cantilena and virtuoso pieces of the native composers that firmly entered the pedagogical repertoire of the Piano Department from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. These works stand out due to a harmonious combination of traditional and classic forms and typical national musical themes, reflecting the peculiarities of Moldovan instrumental folklore. Works written by St. Neaga, L. Gurov, A. Stârcea, S. Lobel, V. Zagorskii, V. Rotaru, Gh. Neaga, Z. Tkaci, O. Negruţa, P. Rusu, Gh. Mustea, Gh. Ciobanu, M. Stârcea are examined under this aspect. Particular attention is given to the determination of their role in the process of developing the students’ creative and technical potential.
Keywords: musical education, piano performance, piano playing pedagogy, pedagogical repertoire, cantilena and virtuoso pieces, miniatures for piano, piano playing techniques, modal and rhythmic peculiarities of Moldovan musical folklore.