Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
STATUTUL EDUCAŢIONAL AL COMPOZITORILOR ÎN BASARABIA
ARTICOL

STATUTUL EDUCAŢIONAL AL COMPOZITORILOR ÎN BASARABIA

EDUCATIONAL STATUS OF COMPOSERS IN BASSARABIA

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАТУС КОМПОЗИТОРОВ В БЕССАРАБИИ

GHENADIE CIOBANU,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autorul articolului analizează situaţia din domeniul educaţiei componistice din Basarabia din primele patru decenii ale secolului XX în contextul stării generale a educaţiei muzicale. Bazându-se pe concepţia contemporană a culturii muzicale precum şi pe modelul structural al educaţiei muzicale de tip european, cercetătorul interpretează datele biografice ale reprezentanţilor culturii muzicale basarabene cu referire la educaţia componistică contemporană. Ca urmare autorul identifică particularitatea instruirii muzicale a compozitorilor chişinăuieni, remarcând caracterul policentrist, polivalent şi aplicativ al acesteia — caracter, care le-a asigurat muzicienilor la timpul respectiv o carieră profesională multilaterală.
Cuvinte-cheie: compozitor, educaţie muzicală, conservator, colegiu de muzică, cultura muzicală din Basarabia.

The author of the article analyzes the situation in the field of education of composers in Bassarabia during the first four decades of the twentieth century in the context of the general state of musical education in this territory. Basing himself on the modern concept of musical culture and the structural model of the European type of musical education, the researcher considers the biographical information about the composer’s professional education received by the representatives of the Bassarabian musical culture. As a result, the author managed to reveal the specific features of the musical education of the composers whose activities are connected with Chisinau, including its polycentric, polyvalent and applied character that ensured their versatile professional career.
Keywords: composer, musical education, conservatoire, college of music, musical culture of Bassarabia.

Автор статьи анализирует ситуацию в области композиторского образования в Бессарабии первых четырех десятилетий ХХ в. в контексте общего состояния музыкального образования в крае. Опираясь на современную концепцию музыкальной культуры и структурную модель музыкального обра-зования европейского типа, исследователь интерпретирует биографические данные о профессиональ-ном композиторском образовании, полученном представителями бессарабской музыкальной культуры. В результате автору удалось выявить специфику музыкального образования композиторов, деятельность которых связана с Кишиневом, в том числе его полицентрический, поливалентный и прикладной характер, обеспечивший музыкантам их многогранную профессиональную карьеру.
Ключевые слова: композитор, музыкальное образование, консерватория, музыкальное училище, музыкальная культура Бессарабии