Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
TROPARUL PASCAL HRISTOS A ÎNVIAT DIN CICLUL IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI PRIN PRISMA ABORDĂRII SURSELOR PSALTICE
ARTICOL

TROPARUL PASCAL HRISTOS A ÎNVIAT DIN CICLUL IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI PRIN PRISMA ABORDĂRII SURSELOR PSALTICE

THE PASCHAL TROPARION CHRIST IS RISEN FROM THE DIVINE LITURGY HYMNS CYCLE BY M. BEREZOVSCHI THROUGH THE APPROACH OF PSALTIC SOURCES

HRISTINA BARBANOI,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Prezentul articol vine să completeze cercetările ştiinţifice, nu foarte numeroase, consacrate muzicii religioase şi în special celei de tradiţie bizantină în muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să ajungă până la descoperirea surselor psaltice primare a „Imnelor Sfintei Liturghii‖ de Mihail Berezovschi şi să releve modalităţile de abordare a monodiei bizantine de către acest compozitor, reieşind din tipologia genuistică, conceptul melodic, organizarea melo-poetică şi arhitectonică, cadrul modal şi nu în ultimul rând semiografia corespunzătoare.
Acest articol este al treilea dintr-o serie de studii în care autoarea examinează şi demonstrează felul în care compozitorul basarabean M. Berezovschi a abordat sursele psaltice în creaţiile sale corale; primele articole fiind realizate în baza imnului „Cuvine-se cu adevărat”, cântării „Tatăl nostru” şi „Antifonului II”, iar articolul de mai jos vizează troparul pascal „Hristos a Înviat”.
Cuvinte-cheie: surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice.

This article complements the scientific studies, not very numerous, dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. We have proposed an analysis that could lead to the discovery of primary psaltic sources in the ―Divine Liturgy Hymns‖ by Michael Berezovschi and reveal the composer’s approaches to the Byzantine monody, according to genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, modal context, and not lastly, appropriate semiography.
This article is the third in a series of articles, which aims is to examine and to demonstrate the way in which the Bassarabian composer M. Berezovschi approached the psaltic sources in his choral creations; the first articles were realised on the basis of the hymn „It is truly meet”, the song „Our Father” and „The Second Antiphon”, but the article below is based on the Paschal Troparion „Christ is Risen”.
Keywords: psaltic sources, Byzantine monody, choral score, modal context, harmonic and polyphonic procedures.