Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АКТЕРА В ЕВРОПЕЙСКОМ ТЕАТРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
ARTICOL

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АКТЕРА В ЕВРОПЕЙСКОМ ТЕАТРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

MIJLOACE TRANSCENDENTALE DE EXPRESIVITATE ACTORICEASCĂ ÎN TEATRUL EUROPeAN DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX (UNELE ASPECTE ALE PROBLEMEI)

TRANSCENDENTAL MEANS OF EXPRESSIVENESS OF THE ACTOR IN EUROPeAN THEATRE OF THE SECOND HALF OF THE 20th CENTORY (SOME TEORETICAL ASPECTS)

ИРИНА КАТЕРЕВА,
lector superior,
Academia de Muzica, Teatru şi Arte Plastice

В данной статье автор рассматривает некоторые аспекты трансцендентальных средств выразительности актера. Этот уникальный феномен сформировался в европейском театральном искусстве во второй половине 20 века. Средства выразительности актера, являясь главным компонентом актерского мастерства, прошли огромный путь развития на настоящем этапе они совершенствуются не только на уровне их внешнего разнообразия но также на уровне качественных компонентов.
Ключевые слова: трансцендентальные средства выразительности, метафизика, общечеловеческий театр, коллективное бессознательное, энергетическое поле, энергетические центры, внутренний импульс, актерская выразительность, актер-человек, голосовая и телесная выразительность, духовный акт.

În opinia autoarei, mijloacele transcendentale de expresivitate actoricească reprezintă un fenomen unic instalat în arta teatrală din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Mijloacele de expresivitate actoricească au evoluat în procesul dezvoltării artei teatrale. În a doua jumătate a secolului al XX-lea expesivitatea de voce şi cea corporală a actorului se perfecţionează nu  doar la nivelul diversităţii tipurilor, dar şi la nivelul componetelor calitative.
Cuvinte cheie: mijloace de expresie transcendentale, metafizica, teatru uman, câmp energetic instinctiv-colectiv, centru energetic, impuls interior, expresivitatea actorului, actor – persoană, expresivitate vocală şi corporală, act spiritual (expresivitatea vocii şi ce a corpului).

In the article the author considers some aspects of the problem concerning the transcendental means of expressiveness of the actor. This unique phenomenon has been formed in the European theatrical art of the second half of the 20-th century. The means of expressiveness of the actor, being one of the main components of the actor’s skill, have passed a huge way of evolution. At the present stage they are perfected not only at the level of an external variety of kinds, but also at the level of qualitative components.
Keywords: transcendental means of expression, metaphysics, human theatre, collectice instructive, energetic field, energetic centres, inner impuls, actor’s expressiveness, actor-person, vocal and body expressiveness, spiritual act.