Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ASPECTE ALE STATUTULUI ARTISTULUI — REPERE ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CULTURALĂ ACTUALĂ
ARTICOL

ASPECTE ALE STATUTULUI ARTISTULUI — REPERE ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CULTURALĂ ACTUALĂ

ASPECTS OF THE ARTIST’S STATUS — ECONOMIC REFERENCE POINTS OF THE CURRENT CULTURAL SOCIETY

ALEXANDRU BOUREANU,
lector universitar, doctor,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, România

Valoarea intrinsecă a artistului şi lipsa abordării sale ca potenţial factor de dezvoltare în societatea conBoureanutemporană este principala direcţie de cercetare în articolul nostru. Abordarea bivalentă dintre limbajul managerial şi cel specific studiilor culturale, conduce spre o descifrare şi o identificare a studiului de caz despre artistul de astăzi, în demultiplicarea potenţialului său creator şi pragmatismul relaţiilor pe care le stabileşte cu societatea de consum actuală.
Cuvinte cheie: actor, actor, statutul artistului, management cultural, piaţă culturală.

The intrinsic value of the artist and the lack of his approach as a potential factor in the development of the contemporary society is the main research aim in our article. The bivalent approach between the managerial language and the one specific of cultural studies has led to a decoding and an identification of the case study about today’s artist, about the multiplication of his creative potential and the pragmatism of the relationships established with the current consumer society.
Keywords: actor, artist status, cultural management, cultural market.