Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
CÂNTECUL DE LEAGĂN — PRELIMINARII LA O CERCETARE COMPARATĂ
ARTICOL

CÂNTECUL DE LEAGĂN — PRELIMINARII LA O CERCETARE COMPARATĂ

LULLABY — PRELIMINARY COMPARATIVE RESEARCH

ELENA TONU,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Prezentul articol este consacrat unui început de cercetare comparată a cântecului de leagăn din cultura diferitor etnii. Am inițiat acest studiu, deoarece, deși folcloriștii străini au cercetat muzica tradițională a diferitor popoare, putem afirma că aceștia au dat puțină importanță și atenție cântecelor de leagăn. În acest articol, delimităm, întâi de toate, metoda folosită în cadrul analizei cântecelor de leagăn din diferite țări, în contextul în care analiza comparată a căpătat o mare deschidere spre cercetarea aspectelor structural-funcţionale ale proceselor de dezvoltare şi modernizare din diferite regiuni ale lumii. Drept rezultat, au fost găsite similitudini și afinități între toate cântecele de leagăn ale lumii, ilustrate prin exemple. Astfel,
cercetarea s-a axat pe un material muzical preluat din colecțiile de folclor naționale și internaționale publicate, precum și din colecția personală.
Cuvinte-cheie: cântec de leagăn, folclor, popor, cultură, copil, creație, metodă, comparație, analiză comparată, elemente comune.

This article is devoted to a beginning of a comparative research of lullabies from different ethnic cultures. This study has been initiated because, although foreign folklorists researched the traditional music of different peoples, we can say that they  have given little attention to the importance of cradle songs. This article delimits, first of all, the method used in the analysis ofcradle songs from different countries, in the context when comparative analysis has become a good opportunity for studying the structural – functional aspects of the process of development and modernization in different parts of the world. As a result, there have been found similitudes and affinities of the cradle songs of the world that are illustrated by examples.
Thus, the research focused on material taken from national and international collections of folk music as well as from my personal personal collection.
Keywords: lullabies, folklore, people, culture, children, creative, method comparison, comparative analysis, common elements.