Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
CREATIVITATEA ÎN PERCEPEREA ESTETICĂ A OPERELOR DE ARTĂ
ARTICOL

CREATIVITATEA ÎN PERCEPEREA ESTETICĂ A OPERELOR DE ARTĂ

CREATIVITY IN THE AESTHETIC PERCEPTION OF WORKS OF ART

TATIANA COMENDANT,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

GALINA ZAMCOVAIA,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Multiple aspecte ale perceperii lucrărilor de artă sunt studiate în diferite domenii ale ştiinţei: filosofie, psihologie, pedagogie, filologie, estetică, metoda de predare a literaturii. Lucrarea dată este dedicată uneia din cele mai importante probleme ce ţine de percepţia estetică. În opinia cercetătorilor una din cele mai importante particularităţi ale percepţiei estetice a lucrărilor de artă constă în activitatea creativă a subiectului percepţiei. În articol autoarele au analizat şi au specificat caracterul creativ al perceţiei estetice care se manifestă nu în crearea imaginilor, situaţiilor, noilor lucrări, ci în dezvoltarea generală a fiinţei umane, a personalităţilor care se adresează artei. În lucrare s-a ajuns la concluzia că percepţia estetică este individuală pentru fiecare persoană, şi că, anume activitatea estetică crează personalitatea care percepe lucrarea de artă.
Cuvinte cheie: creativitate, activitate creativă, percepere estetică, operă de artă, proces creativ reciproc, subiectul perceperii.

A lot of perception aspects of art works are researched in different domains of science: philosophy, psychology, pedagogy, philology, aesthetics, methods of teaching literature. The present work is devoted to one of the most important problems of aesthetical perception. The researchers’ opinion is that one of the most important particularities of aesthetical perception of art works is the creative activity of the subject of perception. The authors of the work analysed in this article and put the stress on the creative character of the aesthetical perception, that manifests itself not in the creation of images, of situations, new works, but in the general development of the human being, in the personalities that address themselves to art. In this article the authors came to the conclusion that aesthetical perception is individual for every person, in fact, it is always the aesthetical activity that creates a personality, that perceives the work of art.
Keywords: creativity, creative activity, aesthetic perception, work of art, reciprocal creative process, perception subject.