Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
EVOLUŢIA COLOANEI SONORE A FILMULUI DOCUMENTAR MOLDOVENESC DE SCURT-METRAJ
ARTICOL

EVOLUŢIA COLOANEI SONORE A FILMULUI DOCUMENTAR MOLDOVENESC DE SCURT-METRAJ

SOUNDTRACK EVOLUTION OF MOLDOVAN SHORT DOCUMENTARY FILM

ANDREI BURUIANĂ,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Structura coloanei sonore a unui film documentar din Moldova a depins de doi factori; primul a fost lipsa de echipament tehnic de sonorizare; al doilea a ţinut de lipsa cineaştilor locali, autohtoni. Situaţia dată a creat premise pentru cea mai simplă structurare: textul informativ era citit de către un crainic, iar muzica ilustrativă însoţea noutăţile de la primul până la ultimul cadru. În procesul de optimizare a realizării filmului, coloana sonoră a atins forme perfecte, contribuind la crearea de imagine audiovizuală modernă. Prin diverse mijloace de exprimare, filmul documentar a creat structuri specifice limbajului audiovizual în scopul de a prezenta spectatorului informaţii, idei, redând totodată şi atitudinea, poziţia autorului faţă de evenimente.
Cuvinte cheie: structura coloanei sonore, textul, muzica, zgomote, sunete groteşti, linişte, tăcer, spaţiu auditiv psihologic, voce, ambianţe, încărcături emoţionale, metafora.

The soundtrack structure of a Moldovan documentary film depended on two factors. The first was lack of necessary equipment and film processing base and the second – lack of local filmmakers. This situation created the premises of the simplest structuring: the informative text was read by an announcer and illustrative music accompanyied the news from the first to the last frame. In its process of amending the film the soundtrack has reached the most perfect forms, contributing to the achievement of modern audiovisual images. Through various means of expression the documentary film has created specific structures of the audiovisual language, aiming to submit to the viewer information, ideas at the same time the author’s position on some or other events.
Keywords: soundtrack structure, text, music, noises, grotesque sounds, silence, quietness, auditory space, psychologic, voice, ambiences, emotional loadings, metaphor.