Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
SUPERVIZAREA — INSTRUMENT ESENŢIAL PENTRU O INTERVENŢIE EFICIENTĂ
ARTICOL

SUPERVIZAREA — INSTRUMENT ESENŢIAL PENTRU O INTERVENŢIE EFICIENTĂ

SUPERVISION — AN ESSENTIAL INSTRUMENT FOR EFFICIENT INTERVENTION

STELA MILICENCO,
conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat din Moldova

Activitatea de supervizare în contextul societăţii contemporane. Este prezentat istoricul evoluţiei activităţii de supervizare, tipologia şi fucnţiile supervizării profesionale. Un accent deosebit este pus pe specificul supervizăii în domeniul asistenţei sociale. Autoarea primivează ideea că supervizarea poate fi circumscrisă conceptului de formare continuă, reprezentând, în acest context, o relaţie de tip „dialog creativ” între supervizor şi supervizat, prin care este promovată dezvoltarea profesională a celui supervizat. În concluzie se menţionează, că supervizarea cu certitudine contribuie la realizarea unei schimbări calitative, în sensul că promovează reflexii asupra activităţii realizate.
Cuvinte-cheie: supervizare, asistenţă socială, schimbare calitativă, formare continuă, voluntariat, exigenţe profesionale, beneficiari, metode apreciative, proiecţionism social.

The history of evolution of supervisory activities, as well as the typology and functions of professional supervision are presented in the article. Particular consideration is given to the characteristics of supervision in the area of social work. The author promotes the idea that supervision could be attached to the concept of continuous professional formation, thus representing a sort of “creative dialogue” between the supervisor and the supervised individual. In conclusion, the author mentions that, without any doubts, supervision contributes to qualitative change, in the sense that it promotes reflection on past activities.
Keywords: supervision, social work, qualitative change, continuous formation, volunteering, professional requirements, beneficiaries, appreciative methods, social protectionism.