Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ISTORIOARE AMUZANTE (ŞASE CROCHIURI) PENTRU CVARTET DE COARDE ŞI CLARINET DE Z. TKACI SUB ASPECTUL INTERPRETATIV 
ARTICOL

ISTORIOARE AMUZANTE (ŞASE CROCHIURI) PENTRU CVARTET DE COARDE ŞI CLARINET DE Z. TKACI SUB ASPECTUL INTERPRETATIV

FUNNY STORIES (SIX SKETCHES) FOR STRING QUARTET AND CLARINET BY Z. TKACI UNDER THE INTERPRETATION ASPECT

VICTOR TIHONEAC
doctorand, lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă reprezintă o analiză interpretativă a ciclului instrumental „Istorioare amuzante” semnate de Zlata Tkaci. Cercetarea s-a făcut în baza înregistrărilor audio realizate de Eugen Verbeţchi, A. Kaftanat, B. Dubosarschi, N. Tatarinov ş.a. Autorul a încercat să delimiteze particularităţile stilului interpretativ al lui E. Verbeţchi şi specificul tratării textului componistic.
Cuvinte-cheie: muzică camerală, ciclu instrumental, Zlata Tkaci, clarinet, cvartet de coarde, creaţia componistică din Republica Moldova, interpretare, creaţii pentru copii.

This article presents an interpretative analysis of the instrumental cycle „Funny stories” written by Zlata Tkaci. The analysis was based on audio recordings made by Eugen Verbeţchi, A. Kaftanat, B. Dubosarschi, N. Tatarinov and others. The author has attempted to define the particular style of
E. Verbeţchi’s interpretation, the specific treatment of a composer’s text.
Keywords: chamber music, instrumental cycle, Zlata Tkaci, clarinet, string quartet, composer’s creation in the Republic of Moldova, interpretation, pieces for children.