Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA IMNULUI CUVINE-SE CU ADEVĂRAT)
ARTICOL

ABORDAREA SURSELOR PSALTICE ÎN IMNELE SF. LITURGHII DE M. BEREZOVSCHI (ÎN BAZA IMNULUI CUVINE-SE CU ADEVĂRAT)

APPROACH OF PSALTIC SOURCES IN DIVINE LITURGY HYMNS BY M. BEREZOVSCHI (BASED ON IT IS TRULY MEET HYMN)

HRISTINA BARBANOI,
lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Prezentul articol vine să completeze cercetările ştiinţifice nu foarte numeroase consacrate muzicii religioase şi în special celei de tradiţie bizantină în muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să ajungă până la descoperirea surselor psaltice primare a “Imnelor Sfintei
Liturghii” de Mihail Berezovschi şi să releve modalităţile de abordare a monodiei bizantine de către acest compozitor, reieşind din tipologia genuistică, conceptul melodic, organizarea melo-poetică şi arhitectonică, cadrul modal şi nu în ultimul rând semiografia corespunzătoare.
Cuvinte-cheie: M. Berezovschi, surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice.

This article complements the scientific studies, not very numerous, dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. We have proposed an analysis that could get to the discovery of primary psaltic sources in the “Divine Liturgy Hymns” by Michael Berezovschi and reveal the composer’s approaches to the Byzantine monody, based on genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, modal context, and not lastly, appropriate semiography.
Keywords: M. Berezovschi, psaltic sources, Byzantine monody, choral score, modal context, harmonic and polyphonic procedures.