Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
PRINCIPII DE INTEGRITATE COMPOZIŢIONALĂ ÎN CICLUL DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC
ARTICOL

PRINCIPII DE INTEGRITATE COMPOZIŢIONALĂ ÎN CICLUL DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC

PRINCIPLES OF COMPOSITION INTEGRALITY IN THE CYCLE MAGIC CHARMS BY IGOR IACHIMCIUC

FEDORA BURLAC,
doctorandă,
Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice

Articolul dat este o prezentare a ciclului ,,Descântece” de Igor Iachimciuc, punând în evidenţă particularităţile compoziţionale care determină integritatea creaţiei. Schema propusă de autoare reflectă arhitectonica lucrării, planul tonal general, precum şi dinamica agogicii în corelaţia părţilor. O importanţă deosebită se acordă principiilor de dezvoltare a materialului muzical care, de asemenea, stau la baza integrităţii ciclului. Aici, genul de descântec este privit multilateral conform conţinutului şi misiunii, scopul fiind descoperirea traseului comun parcurs de părţile componente.
Cuvinte-cheie: Igor Iachimciuc, Descântece, folclor, formă ciclică, integritate compoziţională, plan tonal, tehnică motivică, expunere directă, expunere inversată.

The given article is a presentation of the cycle “Magic Charms” by Igor Iachimciuc, emphasizing the peculiarities that determine the integrality of the composition. The scheme proposed by the author reflects the architectonics of the work, the general tonal plan, as well as the dynamics of the agogics
among the parts. Special importance is attached to the principles of developing the musical material that likewise are at the basis of the integrity of the cycle. Here, the charm genre is considered in its diverse aspects according to the content and mission they have, but the purpose consists in discovering the common way covered by the component parts.
Keywords: Igor Iachimciuc, Magic charms, folklore, cycle form, composition integrality, tonal plan, motive technique, direct exposition, indirect exposition.