Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
SPECIFICUL CREATIVITĂŢII ŞI PROFESIONALISMULUI ÎN COMPONISTICA MUZICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: FUNDAMENTĂRI TEORETICE
ARTICOL

SPECIFICUL CREATIVITĂŢII ŞI PROFESIONALISMULUI ÎN COMPONISTICA MUZICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: FUNDAMENTĂRI TEORETICE

SPECIFIC FEATURES OF CREATIVITY AND PROFESSIONALISM IN THE MUSICAL COMPOSITION FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: THEORETICAL RATIONALE

СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

GHENADIE CIOBANU,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autorul articolului înaintează propunerea de a privi evoluţia creaţiei componistice şi constituirea profesionalismului componistic în Basarabia, precum şi în Republica Moldova, de pe poziţii culturaleistorice. În procesul de identificare a bazelor teoretico-metodologice autorul apelează la concepţiile general-umanistice ale activităţii de creaţie şi ale creativităţii, dezbătând problema profesionalismului şi profesionistului din domeniul activităţii artistice. Autorul ajunge la concluzia privind caracterul asincron al proceselor de constituire a profesionalismului în componistica muzicală şi formarea profesională a compozitorului în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: activitate de creaţie, creativitate, profesie de compozitor, creaţia componistică, profesionalism, profesionalism, compozitor profesionist, cultura muzicală a Republicii Moldova.

The author proposes to consider from cultural and historical positions the development of composition creativity and formation of composition professionalism in Bassarabia, and more — in the Republic of Moldova as a whole. In search of theoretical and methodological grounds, the author turns to the humanities concepts of creative activity and creativity, discusses the issue of professionalism and the professional in the field of artistic activity. The author comes to the conclusion about the nonsynchronous character of these two processes: the building of professionalism in musical composition and the formation of the professional composer in the Republic of Moldova.
Keywords: creative work, creativity, composer, composer’s creativity, professionalism, musical culture of the Republic of Moldova, professional composer.

Автор статьи предлагает рассматривать развитие композиторского творчества и становления композиторского профессионализма в Бессарабии, и шире — в Республике Молдова в целом, с культурно-исторических позиций. В поисках теоретико-методологических оснований
автор обращается к общегуманитарным концепциям творческой деятельности и креативности, дискутирует проблему профессионализма и профессионала в области художественной деятельности. Автор приходит к выводу о несинхронности двух процессов: становления
профессионализма в музыкальной композиции и становления профессии композитора в Республике Молдова.
Ключевые слова: творческая деятельность, креативность, профессия композитор, композиторское творчество, профессионализм, музыкальная культура Республики Молдова, композитор-профессионал.