Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
CULEGEREA MELODII POPULARE MOLDOVENEŞTI DE CAROL MICULI CA MODEL DE TRATARE A FOLCLORULUI LA ÎNCEPUTURILE COMPONISTICII MOLDOVENEŞTI
ARTICOL

CULEGEREA MELODII POPULARE MOLDOVENEŞTI DE CAROL MICULI CA MODEL DE TRATARE A FOLCLORULUI LA ÎNCEPUTURILE COMPONISTICII MOLDOVENEŞTI

THE COLLECTION POPULAR MOLDOVAN MELODIES BY CAROL MICULI AS A MODEL OF APPROACHING FOLKLORE AT THE BEGINNING OF THE MOLDOVAN COMPOSITION SCHOOL

DIANA BUNEA,
conferenţiar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ECATERINA GÎRBU,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Autoarele articolului cercetează unele modalităţi de tratare a folclorului în culegerea „Melodii populare moldoveneşti”, transpuse pentru pian de C. Miculi, în anii ’50 ai secolului XIX. Compozitorul tinde să îmbine autenticul popular cu mijloace de expresie academico-romantice în armonizare, ritmică, formă, factură ş.a. Această culegere poate fi considerată drept una din pietrele de temelie ce au stat la începuturile componisticii moldoveneşti.
Cuvinte-cheie: folclor, armonizare, ritm, formă, factură, componistica naţională.

The authors investigate some approaches to folklore treatment in the collection „Popular Moldovan Melodies” transcribed for piano by C. Miculi, in the 50s of the 19th century. The composer tends to combine authentic folklore features with academic and romantic ways of expression in harmonization, rhythm, forms, texture. This collection can be considered as one of the cornerstones of the national Moldovan and Romanian composition school.
Keywords: folklore, harmonization, rhythm, form, texture, the national composition.