Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX (ANII ’40–’60 )
ARTICOL

FORMAREA REPERTORIULUI PIANISTIC NAŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX (ANII ’40–’60 )

THE CREATION OF THE NATIONAL PIANO REPERTORY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY (THE 40s–60s)

ELENA GUPALOVA,
lector superior universitar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi

Articolul descrie procesul evoluţiei muzicii moldoveneşti contemporane pentru pian, asimilarea treptată de către compozitori a diferitelor genuri muzicale, dezvoltarea activităţii pedagogice, interpretative şi editoriale din Republica Moldova în cea de-a doua jumătate a sec. XX. De asemenea, mai este analizată includerea lucrărilor autohtone pentru pian în repertoriul instructiv şi cel de concurs. Autoarea depistează o anumită corelaţie între aprobarea pedagogică şi concertistică a pieselor pentru pian şi publicarea lor ulterioară.
Cuvinte-cheie: culegere de note, publicaţii pentru pian, repertoriul autohton instructiv, repertoriul pentru concurs, aprobarea pedagogică şi concertistică.

The article describes the process of evolution of Moldovan contemporary music for piano, the gradual assimilation by the composers of different music styles, the evolution of pedagogical, interpretative and editorial activities in the Republic of Moldova in the second half of the 20th century. There is also an analysis of the introduction of native pieces for piano in the educational and competition repertory. The author traced out a certain correlation between the pedagogical and concert approval of the pieces for piano and their subsequent publication.
Keywords: collection of music notes, publications for piano, local instructive repertory, repertory for competition, pedagogic and concert approval.