STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
SUITA CINCI PEŞREVURI (PE MOTIVELE MELODIILOR LUI DIMITRIE CANTEMIR) DE ZLATA TKACI: ASPECTE ALE DIALOGULUI STILISTIC
ARTICOL

SUITA CINCI PEŞREVURI (PE MOTIVELE MELODIILOR LUI DIMITRIE CANTEMIR) DE ZLATA TKACI: ASPECTE ALE DIALOGULUI STILISTIC

THE SUITE FIVE PEŞREVS (ON MELODIES BY DIMITRIE CANTEMIR) BY ZLATA TKACH: ASPECTS OF STYLISTIC DIALOGUE

TATIANA BEREZOVICOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă este consacrat cercetării suitei „Cinci peşrevuri” pentru cvartet de coarde de Zlata Tkaci — lucrare care ocupă un loc aparte printre ciclurile de suită semnate de compozitoare. Ciclul se examinează sub aspectul particularităţilor de gen, arhitectonicii, structurii părţilor, scriiturii, procedeelor de dezvoltare a tematismului etc. Autoarea realizează analiza comparată a Peşrevurilor Z. Tkaci cu peşrevurile lui D. Cantemir
care au constituit sursa tematică a suitei. În urma cercetării se formulează unele concluzii referitoare la semnificaţia ciclului examinat în contextul creaţiei de suită a compozitoarei şi la metoda de abordare de către ea a materialului muzical străin.
Cuvinte-cheie: Zlata Tkaci, Dimitrie Cantemir, peşrev, melodie, folclor, suită, ciclu instrumental, cvartet de coarde, dialog stilistic.

The present article is devoted to the analysis of the suite “Five peşrevs” for string quartet by Zlata Tkach — a work that occupies a special place among the suite cycles written by the composer. The cycle is analyzed under the aspect of genre particularities, architectonics, structure of the parts, writing, ways of developing the themes etc. The author makes a comparative analysis of the peşrevs by Zlata Tkach with those written by D. Cantemir that constituted the thematic source of the suite. As a result of the research the author made some conclusions concerning the significance of the analyzed cycle in the context of the composer’s creation of suites and her methods of approaching foreign musical material.
Keywords: Zlata Tkach, Dimitrie Cantemir, peşrev, melody, folklore, suite, instrumental cycle, string quartet, stylistic dialogue