STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
VALORIFICAREA MELODIEI PSALTICE ORIGINALE ÎN RUGĂCIUNEA LITURGICĂ DOAMNE STRIGAT-AM ÎN GLASUL AL 6-LEA DIN IMNELE VECERNIEI ŞI UTRENIEI DE MIHAIL BEREZOVSCHI
ARTICOL

VALORIFICAREA MELODIEI PSALTICE ORIGINALE ÎN RUGĂCIUNEA LITURGICĂ DOAMNE STRIGAT-AM ÎN GLASUL AL 6-LEA
DIN IMNELE VECERNIEI ŞI UTRENIEI DE MIHAIL BEREZOVSCHI

REVALUATION OF THE ORIGINAL PSALTIC MELODY IN THE LITURGICAL PRAYER LORD I CALLED THE SIXTH MODE FROM THE VESPERS AND MATINS HYMNS BY M. BEREZOVSCHI

HRISTINA BARBANOI,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Acest articol vine să completeze cercetările ştiinţifice consacrate muzicii religioase şi în special celei de tradiţie bizantină în muzicologia din Republica Moldova. Ne-am propus o analiză care să descopere cititorului felul în care compozitorul a reuşit să valorifice monodia bizantină din perspectiva tipologiei genuistice, conceptului melodic, organizării melo-poetice şi arhitectonice, precum şi cadrului modal al acesteia, şi totodată să îi atribuie o
haină omofono-armonică deosebită.
Cuvinte-cheie: M. Berezovschi, surse psaltice, monodie bizantină, partitură corală, cadru modal, procedee armonice şi polifonice.

This article completes the scientific studies dedicated to religious music and especially to that of Byzantine tradition in the musicology from the Republic of Moldova. The author has proposed an analysis that reveals to the reader the way in which M. Berezovschi managed to develop the Byzantine monody according to the genre typology, melodic concept, melo-poetical and architectural organization, as well as the modal context of psaltic monody, and at the same time to confer it an original harmonic coat.
Keywords: M. Berezovschi, psaltic sources, Byzantine monody, choral score, modal context, harmonic and polyphonic procedures.