STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МУЗЫКОВЕДА ЕЛЕНЫ МИРОНЕНКО 
ARTICOL

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МУЗЫКОВЕДА ЕЛЕНЫ МИРОНЕНКО

PORTRETUL DE CREAŢIE AL MUZICOLOGULUI ELENA MIRONENCO

ELENA MIRONENCO’S ACHIEVEMENTS AS A MUZICOLOGIST

ТАТЬЯНА МУЗЫКА,
cтарший преподаватель,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

Данная статья основана на материалах диалога с профессором Е. Мироненко и представляет собой творческий портрет музыковеда. В статье представлены основные этапы жизненного и творческого пути юбиляра, интересные факты из её биографии, а также её основные достижения как музыковеда и педагога. Статья даёт теоретическое осмысление творческого наследия Елены Мироненко в контексте проблематики изучения, продолжения и развития традиций отечественного и европейского музыкознания, начиная с первых десятилетий двадцатого века вплоть до настоящего времени.
Ключевые слова: музыкальная культура, музыкознание Молдовы, фольклористика, исследования, монографии, диссертации, музыкальное образование, конференции, биография, традиции, поколения, глобализация.

Acest articol prezintă un portret de creaţie al muzicologului Elena Mironenco. Bazat pe un dialog al autorului cu dna Mironenco, el dezvăluie etapele principale ale vieţii şi activităţii sale, fapte interesante din biografia sa şi cuceririle cele mai importante ale Elenei Mironenco ca educator şi muzicolog. Articolul cuprinde o percepere teoretică a moştenirii creative a E. Mironenco referitor la problematica studierii, continuării şi dezvoltării tradiţiilor muzicologiei din Republica Moldova şi Europa, începând cu primele decenii ale secolului douăzeci până la ora actuală.
Cuvinte-сheie: cultura muzicală, muzicologia din Republica Moldova, folcloristică, cercetări, monografii, teze, educația muzicală, conferințe, biografie, tradiții, generații, globalizare.

The article outlines the professional achievements of Elena Mironenco, a musicology professor. Based on the author’s dialogue with Mrs. Mironenco, it reveals the milestones of her life and career, fascinating facts of her biography, and her main achievements as an educator and musicologist. The article offers a theoretical analysis of Elena Mironenco’s legacy in the context of the problems of studying, continuing, and developing the traditions of Moldovan and European musicology from the first decades of the twentieth century up to the present day.
Keywords: musical culture, musicology in Moldova, folkloristic, research, monographs, dissertations, musical education, conferences, biography, traditions, generations, globalization.