Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
О ХОРОВЫХ ОБРАБОТКАХ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНИАТЮР М. БЫРКИ И Д. ХРИСТОВА
ARTICOL

О ХОРОВЫХ ОБРАБОТКАХ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНИАТЮР М. БЫРКИ И Д. ХРИСТОВА

DESPRE PRELUCRĂRILE CORALE ALE MELODILOR POPULARE: ANALIZA COMPARATIVĂ A MINIATURELOR DE M. BÂRCĂ ŞI D. HRISTOV

ABOUT CHORAL ARRANGEMENTS OF FOLK SONGS: COMPARATIVE ANALYSIS OF MINIATURES BY M. BÂRCĂ AND D. HRISTOV

ВАЛЕНТИНА НЕВЗОРОВА,
старший преподаватель,
Тараклийский государственный университет им. Г. Цамблака

В статье рассматриваются музыкальные сочинения композиторов-современников — Михаила Бырки и Добри Христова, — представителей различных музыкальных культур. Сравнивая три образца хоровых обработок фольклорных мелодий, принадлежащих бессарабскому и болгарскому композиторам, автор выявляет их общие и индивидуальные черты. Эти несложные гармонизации обнаруживают стремление их авторов сохранить национальную специфику в том, что касается лада, метроритма, фактуры, синтаксиса, формообразования, и в то же время демонстрируют оригинальные подходы к трактовке фольклорных моделей.
Ключевые слова: бессарабский композитор, болгарский композитор, хоровая музыка, болгарская музыка, болгарский музыкальный фольклор, молдавский музыкальный фольклор, национальная музыка, хоровая обработка, народная песня.

În acest articol sunt examinate operele muzicale ale compozitorilor-contemporani — Mihail Bârcă şi Dobri Hristov, reprezentanţi ai diferitelor culturi muzicale. Comparând cele trei prelucrări corale ale melodiilor folclorice care aparţin compozitorilor basarabean şi bulgar, autoarea dezvăluie
caracteristicile comune şi individuale ale mostrelor muzicale analizate. Aceste simple armonizări atestă intenţia autorilor de a menţine specificul naţional în ceea ce priveşte modul, sistemul metroritmic, textura, sintaxa, forma, şi în acelaşi timp, de a demonstra nişte abordări originale de tratare a modelelor folclorice.
Cuvinte-cheie: compozitorul bulgar, compozitorul basarabean, muzica corală, muzica bulgară, folclorul muzical bulgăresc, folclorul muzical moldovenesc, muzica naţională, prelucrare corală, cântec popular.

In the article the musical compositions by composers-contemporaries, representatives of different musical cultures — Mihail Bârcă and Dobri Hristov are considered. Comparing the three samples of choral treatments of folk melodies belonging to the Bassarabian and Bulgarian composers, the author
reveals their common and individual features. These simple harmonizations evince the intention of their authors to maintain national identity in terms of mode, meter and rhythm, texture, syntax, form, and at the same time, demonstrate original approaches to the treatment of folk models.
Keywords: Bassarabian composer, Bulgarian composer, choral music, Bulgarian music, Bulgarian musical folklore, Moldovan musical folklore, national music, choral arrangements, folk song.